Get Adobe Flash player

วิสัยทัศน์

"ศูนย์กลางยางพารา การเกษตรก้าวหน้า การค้าอินโดจีน และท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ำโขง"

 

พันธกิจ

 

1. พัฒนายกระดับการผลิตและการแปรรูปยางพารา และการเกษตรกรรมด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี ให้ได้มาตรฐานสากลเพื่อการส่งออกสู่ประเทศเพื่อนบ้านในอนุภาคลุ่มน้ำโขง
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกให้มีมาตรฐานอย่างเป็นระบบ เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของเมืองและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
3. พัฒนาและส่งเสริมการค้าชายแดน พัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ำโขง
4. พัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตคน

 

 

เป้าประสงค์รวม

เพิ่มรายได้จากยางพารา ภาคการเกษตร การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว

 

 

แผนพัฒนาจังหวัดบึงกาฬ


logo

 ข้อมูลแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565 (จังหวัดบึงกาฬ)

 

[ปกแผนพัฒนาจังหวัด] [สารบัญ[ข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดบึงกาฬ[ภาคผนวก[รายการตรวจสอบการดำเนินการ]