Get Adobe Flash player

 

                                            117501    Brochure

 มาตรการการเข้า - ออก จังหวัดบึงกาฬ

 

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg

 

สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ โทร. 0 4249 2451

 คำสั่งจังหวัดบึงกาฬ

ลำดับ

เรื่อง

ลงวันที่

เอกสารประกอบ

34

คำสั่งจังหวัดบึงกาฬ ที่ 947/2564 เรื่อง แก้ไขคำสั่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดบึงกาฬ (ศปก.จ.บก)

ลงวันที่ 17 เมษายน 2564 acrobat
33

คำสั่งจังหวัดบึงกาฬ ที่ 946/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด - 19

ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ

ลงวันที่ 17 เมษายน 2564 acrobat
32

คำสั่งจังหวัดบึงกาฬ ที่ 126/2564 เรื่อง แก้ไขคำสั่งตั้งจุดตรวจบูรณาการด้านความมั่นคง และการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19

ลงวันที่ 14 มกราคม 2564 acrobat
31

คำสั่งจังหวัดบึงกาฬ ที่ 24/2564 เรื่อง จัดตั้งจุดตรวจบูรณาการด้านความมั่นคง และการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19

ลงวันที่ 6 มกราคม 2564 acrobat
30

คำสั่งจังหวัดบึงกาฬ ที่ 21/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ลงวันที่ 6 มกราคม 2564 acrobat
29

คำสั่งจังหวัดบึงกาฬ ที่ 3609/2563 เรื่อง การปิดสถานที่ และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 acrobat
28

คำสั่งจังหวัดบึงกาฬ ที่ 2016/2563 เรื่อง กำหนดมาตรการผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ (เพิ่มเติม)

ลงวันที่ 2 กันยายน 2563 acrobat
27

คำสั่งจังหวัดบึงกาฬ ที่ 1787/2563 เรื่อง กำหนดมาตรการผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ (เพิ่มเติม)

ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2563 acrobat
26

คำสั่งจังหวัดบึงกาฬ ที่ 1494/2563 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 และกำหนดการผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ

ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 acrobat
25

คำสั่งจังหวัดบึงกาฬ ที่ 1347/2563 เรื่อง ยกเลิกจุดตรวจการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19

ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2563 acrobat
24

คำสั่งจังหวัดบึงกาฬ ที่ 1346/2563 เรื่อง เปลี่ยนแปลงสถานที่กักกันจังหวัดบึงกาฬ (Local Quarantine)

ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2563 acrobat
23

คำสั่งจังหวัดบึงกาฬ ที่ 1345/2563 เรื่อง กำหนดมาตรการผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ (เพิ่มเติม)

ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2563 acrobat
22

คำสั่งจังหวัดบึงกาฬ ที่ 1252/2563 เรื่อง กำหนดมาตรการผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ (เพิ่มเติม)

ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 acrobat
21

คำสั่งจังหวัดบึงกาฬ ที่ 1178/2563 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด และกำหนดมาตรการผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ

ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 acrobat
20

คำสั่งจังหวัดบึงกาฬ ที่ 1121/2563 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดบึงกาฬ (ศปก.จ.บก)

ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2563 acrobat
19

คำสั่งจังหวัดบึงกาฬ ที่ 1088/2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดอันตราย และดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ

ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2563 acrobat
18 คำสั่งจังหวัดบึงกาฬ ที่ 1087/2563 เรื่อง มาตรการผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2563 acrobat
17

คำสั่งจังหวัดบึงกาฬ ที่ 1086/2563 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด  19 และกำหนดมาตรการผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ

ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 acrobat
16

คำสั่งจังหวัดบึงกาฬ ที่ 932/2563 เรื่อง จัดตั้งจุดตรวจการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19 (เพิ่มเติม)

ลงวันที่ 22 เมษายน 2563 acrobat
15

คำสั่งจังหวัดบึงกาฬ ที่ 870/2563 เรื่อง เปลี่ยนแปลงระยะเวลาตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบึงกาฬ ให้เป็นไปตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (เพิ่มเติม)

ลงวันที่ 14 เมษายน 2563 acrobat
14

คำสั่งจังหวัดบึงกาฬ ที่ 855/2563 เรื่อง มาตรการลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 โดยงดการซื้อขายหรือจำหน่ายสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ

ลงวันที่ 11 เมษายน 2563 acrobat
13

คำสั่งจังหวัดบึงกาฬ ที่ 825/2563 เรื่อง มาตรการควบคุม เฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของจังหวัดบึงกาฬ

ลงวันที่ 8  เมษายน 2563 acrobat
12

คำสั่งจังหวัดบึงกาฬ ที่ 800/2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่ออันตราย และดูแลความสงบเรียบ
ร้อยในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ

ลงวันที่ 6  เมษายน 2563 acrobat
11

คำสั่งจังหวัดบึงกาฬ ที่ 799/2563 เรื่อง มาตรการปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
หรือโควิด 19 ในสถานที่โรงแรม รีสอร์ท และสถานที่พักที่มีชื่อเรียกอย่างที่ให้บริการแบบรายวัน

ลงวันที่ 6 เมษายน 2563 acrobat
10 คำสั่งจังหวัดบึงกาฬ ที่ 791/2563 เรื่อง จัดตั้งสถานที่กักกันจังหวัดบึงกาฬ (Locall Quarantine)และมอบหมายภารกิจหน้าที่ ลงวันที่ 3 เมษายน 2563 acrobat
9 คำสั่งจังหวัดบึงกาฬ ที่ 758/2563 เรื่อง มาตรการและปรับเปลี่ยนระยะเวลาให้เป็นไปตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่ 4 เมษายน 2563 acrobat
8 คำสั่งจังหวัดบึงกาฬ ที่ 747/2563 เรื่อง  เปลี่ยนแปลงระยะเวลาตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบึงกาฬ ลงวันที่ 2 เมษายน 2563 acrobat
7 คำสั่งจังหวัดบึงกาฬ ที่ 746/2563  เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวและกำหนดมาตรการเร่งด่วน ในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 20149 หรือโควิด 19 ลงวันที่ 2 เมษายน 2563 acrobat
6 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบึงกาฬ ที่ 681/2563 เรื่อง จัดตั้งจุดตรวจการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 29 มีนาคม 2563 acrobat
5 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบึงกาฬ ที่ 677/2563 เรื่อง จัดตั้งจุดตรวจการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2563 acrobat
4 คำสั่งจังหวัดบึงกาฬ ที่ 624/2563 เรื่อง ระงับการเดินทางเข้า-ออกของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่านแดนถาวรและจุดผ่อนปรนการค้า ในพื้นที่ชายแดนจังหวัดบึงกาฬ (ไทย-สปป.ลาว) เป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 22 มีนาคม 2563 acrobat
3 คำสั่งจังหวัดบึงกาฬ ที่ 579/2563 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จังหวัดบึงกาฬ ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 acrobat
2 คำสั่งอำเภอเมืองบึงกาฬ ที่ 131/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดกรอง แยกกัน คุมไว้สังเกต ระดับอำเภอระดับตำบล และระดับหมู่บ้าน ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563 acrobat
1 คำสั่งอำเภอเมืองบึงกาฬ ที่ 114/2563 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)อำเภอเมืองบึงกาฬ ลงวันที่ 9 มีนาคม 2563 acrobat

สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ โทร. 0 4249 2451

 

 ประกาศจังหวัดบึงกาฬ

ลำดับ

เรื่อง

ลงวันที่

เอกสารประกอบ

10 ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง กำหนดแนวทางการแจกจ่ายสิ่งของบริจาคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต เพื่อการอุปโภคหรือบริโภคให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโควิด - 19 19 เมษายน 2563 acrobat
9 ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง ขอความร่วมมือสถานประกอบการโรงแรมหรือสถานที่พัก จัดให้มีมาตรการคัดกรองโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 จากผู้ที่เข้าพักอาศัยในโรงแรมหรือสถานที่พัก 5 เมษายน 2563 acrobat
8 ประกาศสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) เรื่อง ขอความร่วมมืองดการท่องเที่ยวหรือการดำเนินการใด ๆ ในพื้นที่โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศหินสามวาฬ 26 มีนาคม 2563 acrobat
7 ประกาศเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ เรื่อง งดการท่องเที่ยวหรือการดำเนินกิจการใด ๆ ในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง 25 มีนาคม 2563 acrobat
6 ประกาศเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว จังหวัดบึงกาฬ เรื่อง งดการท่องเที่ยวหรือการดำเนินกิจการใด ๆ ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว 25 มีนาคม 2563 acrobat
5 ประกาศอุทยานแห่งชาติภูลังกา เรื่อง  งดการท่องเที่ยวหรือการดำเนินกิจการใดๆ ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูลังกา 24 มีนาคม 2563 acrobat
4 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID - 19) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) 23 มีนาคม 2563
acrobat
3 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID - 19) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 21 มีนาคม 2563  acrobat
2 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID - 19) 19 มีนาคม 2563 acrobat
1 ประกาศเทศบาลตำบลบึงกาฬ เรื่อง แจ้งปิดสถานที่ตลาดนัด ไทย-ลาว และตลาดต้องชม (ถนนคนเดิน) เป็นการชั่วคราว 18 มีนาคม 2563 acrobat

สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ โทร. 0 4249 2451

 ช่องทางการติดต่อ

ลำดับ  เรื่อง  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  เบอร์โทรศัพท์ ช่องทางการสื่อสาร 
 1. คำสั่ง /ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง COVID -19 จังหวัดบึงกาฬ  ที่ทำการปกครองจังหวัดบึงกาฬ  0 4249 2507-8  
2. ศูนย์ฯ COVID - 19 จังหวัดบึงกาฬ สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ (กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ)  0 4249 2451  
3. ข้อมูลเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ในจังหวัดบึงกาฬ‎  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ  0 4249 2045-6 icon Facebookyoutube
4. รับเรื่องร้องเรียน/ ร้องทุกข์ ฯลฯ  สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ (ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด)  0 4949 2500  
5. การประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ  0 4249 2464 icon Facebook 
6. ข้อมูลเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในอำเภอเมืองบึงกาฬ  โรงพยาบาลบึงกาฬ  0 4249 1161 icon Facebook
7. ข้อมูลเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในอำเภอโซ่พิสัย  โรงพยาบาลโซ่พิสัย  0 4248 5099 icon FacebookMetroUI-Google-plus-Alt-icon
8. ข้อมูลเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในอำเภอเซกา  โรงพยาบาลเซกา  0 4248 9099  
9. ข้อมูลเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในอำเภอบึงโขงหลง  โรงพยาบาลบึงโขงหลง  0 4241 6180 icon Facebook
10. ข้อมูลเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในอำเภอบุ่งคล้า  โรงพยาบาลบุ่งคล้า  0 4249 9106-7 icon Facebook
11. ข้อมูลเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในอำเภอปากคาด  โรงพยาบาลปากคาด  0 4248 1099 icon Facebook
12. ข้อมูลเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในอำเภอพรเจริญ  โรงพยาบาลพรเจริญ  0 4248 7099 icon Facebook
13. ข้อมูลเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในอำเภอศรีวิไล  โรงพยาบาลศรีวิไล  0 4249 7099  

สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ โทร. 0 4249 2451 

กิจกรรม / ข่าว จังหวัดบึงกาฬ

 

  

DSCN9782

วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. : นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดบึงกาฬ (ก.บ.จ.บก.) ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงาน นายอำเภอทุกอำเภอ ภาคประชาสังคม เข้าร่วมประชุม รายละเอียด...

ตรวจติดตามแผน 63 ๒๐๐๘๑๗ 3

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. : นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานการประชุมการตรวจติดตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะผู้ตรวจกระทรวง รายละเอียด...

S  17096845

วันนี้ (12 ส.ค. 63) นายสนิท ขาวสอาด ผวจ.บึงกาฬ ได้เป็นประธานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนีพันปีหลวง โดยมีส่วนราชการ หน่วยงาน อปท. องค์กรภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม รายละเอียด...

DSCN8620

ประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบึงกาฬ ติดตามสถานการณ์โรคโควิด-19 และกำหนดมาตรการปฏิบัติงานในพื้นที่ วันที่ 3 สิงหาคม 2563 ที่ห้องประชุมเจติยาคีรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ นายสนิท ขาวสอาด ผวจ.บึงกาฬ/ผอ.รมน.จ.บึงกาฬ/ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 12/2563 เพื่อรับทราบและติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019, การดำเนินการตามมาตรการและแนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาจากโรคโควิด-19, สรุปผลการคัดกรองและกักกันตัวประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ณ โรงแรมอาฮงแม่โขงวิว (ปัจจุบันมีผู้เข้ากักกันตัว จำนวน 3 ราย ซึ่งจะครบการกักกันตัววันที่ 13 และ 15 ส.ค. 2563) เพื่อพิจารณาการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินของจังหวัดบึงกาฬ รายละเอียด...

1483

วันที่ 12 มิ.ย.63 ตั้งแต่เวลา 23.00 น. นายคารม คำพิทูรย์ นายอำเภอโซ่พิสัย ได้มอบหมายให้ฝ่ายความมั่นคงอำเภอโซ่พิสัย พร้อมด้วยชุดเคลื่อนที่เร็ว 3 ฝ่าย ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.โซ่พิสัย  เจ้าหน้าที่ทหาร ออก ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดและลาดตระเวณ ตามจุดสำคัญตามมาตรการเคอร์ฟิว เพื่อป้องกัน ควบคุม สกัดกั้น การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เสร็จภารกิจเวลาประมาน 03.00 น.
ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รายละเอียด...

1483

 

วันนี้ 25 พ.ค. เวลา 16.00 น. รายการเรื่องเล่าเช้านี้ และเรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์ ได้มอบหมายให้นายประสิทธิ์ มีชัย ผู้สื่อข่าวพิเศษประจำจังหวัดบึงกาฬ เป็นตัวแทนร่วมกับ นายคมกฤต บุญทอง ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองบึงกาฬ ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายอำเภอเมืองบึงกาฬ พร้อมด้วย น.ส. กมลนิตยกานต์ หาญคำหล้า ปลัดอำเภองานป้องกัน อ.เมืองบึงกาฬ นายพสิษฐ์ฯ ผช.ป้องกันจัวหวัดบึงกาฬ นาย อาทิตย์ ศิริวงษ์ กำนันตำบลบึงกาฬ อสม.ตำบลบึงกาฬสมาชิก อส.และผู้นำชุมชนในพื้นที่บ้านใต้ ม.1 ม.2 ม.3 ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ หลังจากได้รับการประสานงานและติดต่อเข้ามมาจากรายการเรื่งเล่าเช้านี้ ทีวีช่อง3 จะให้ความช่วยเหลือเป็นอาหาร จำนวน 700 กล่อง ให้กับคนในชุมชน 190 หลังคาเรือน ซึ่งเป็นชุมชนแรกในจังหวัดบึงกาฬ ที่ได้รับการช่วยเหลือจากทางราย การฯ ของทีวีช่อง 3 โดยรายการได้จัดซื้อข้าวกล่องเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในชุมชนจำนวน 700กล่อง โดยมีเมนูอาหาร 3 เมนู คือ 1. พริกหยวกไก่ไข่ดาว 2.พริกแกงหมูไข่ต้ม 3.ข้าวหมูทอดหมูยอ ซึ่งมีการจัดแถวเว้นระยะห่างทางสังคม หรือ Social Distancing การล้างมือด้วยเจล ตรวจวัดอุณหภูมิ เป็นต้น โดยโครงการ ‘เรื่องเล่าแบ่งปัน’ ทางช่อง3 ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งความช่วยเหลือฉุกเฉินให้กับผู้ที่กำลัง ยากลำบากได้รีบผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ให้ได้ ‘อิ่มท้อง อิ่มใจ’ ผลการแจกจ่ายอาการกล่องเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี รายละเอียด...

135066

 

วันที่ 25 พ.ค.63 เวลา 23.00 น. นายธีระพล ขุนพานเพิง นายอำเภอเมืองบึงกาฬได้มอบหมายให้กลุ่มงานความมั่นคงอำเภอเมืองบึงกาฬ นำโดยนายคมกฤต บุญทอง หัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง กับ นางสาวกมลนิตกานต์ หาญคำหล้า ปลัดอำเภอกลุ่มงานความมั่นคง พร้อมด้วย สมาชิก อส.อ.เมืองบึงกาฬ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองบึงกาฬ เจ้าหน้าที่ทหารชุดเคลื่อนที่เร็วฯ ร่วมตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด บริเวณหน้าโรงเรียนมัธยมบึงกาฬ และลาดตระเวนตามจุดสำคัญในพื้นที่ อำเภอเมืองบึงกาฬ ตามมาตรการเคอร์ฟิว เพื่อป้องกัน ควบคุม สกัดกั้น การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เสร็จภารกิจ 01.45 น. ผลการปฏิบัติเหตุการณ์ปกติ รายละเอียด...

76316

 

วันนี้ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายธีระพล ขุนพานเพิง นายอำเภอเมืองบึงกาฬ มอบหมายให้ กลุ่มงานความมั่นคง โดยนางสาวกมลนิตยกานต์ หาญคำหล้า ปลัดอำเภอกลุ่มงานความมั่นคง พร้อมสมาชิก อส.อ.เมืองบึงกาฬ ร่วมกับ กอ.รมน.จ.บึงกาฬ สาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬ เทศบาลตำบลบึงกาฬ อบต.บึงกาฬ ร่วมออกปฏิบัติภารกิจติดตามและให้คำแนะนำการเปิดกิจการ/สถานประกอบการ ตามมาตรการผ่อนคลายฯ ณ บริเวณตลาดนัดบึงกาฬและห้างโกลบอลเฮ้าท ์ เพื่อชี้แจงแนวทางการปฎิบัติ ตามคำสั่งจังหวัดบึงกาฬ ที่ 1178/ 2563 เรื่อง มาตรการป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด19 และกำหนดมาตรการผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือกิจกรรมบางอย่างให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สถานประกอบการต่างๆ ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี รายละเอียด...

76316

 

วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.00 น. นายวิทยา มุลน้อยสุ นายอำเภอศรีวิไล ได้สั่งการให้ นายกิจตะวัน ขวัญโพก ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง นายเกรียงไกร ใจชื่น ปลัดอำเภอฝ่ายบริหารงานปกครอง นำกำลังชุดเคลื่อนที่เร็วฝ่ายปกครองอำเภอศรีวิไล บูรณาการร่วมกับ พ.ต.อ.นาคินทร์ พลโยธา ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรศรีวิไล นายสมชัย  คำหงษา สาธารณสุขอำเภอศรีวิไล เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรศรีวิไล เจ้าหน้าที่ทหาร และ อสม. ร่วมปฏิบัติหน้าที่ออกลาดตระเวนตรวจตราสถานที่สำคัญ พร้อมชี้แจงแนวทางปฏิบัติแก่สถานประกอบการในพื้นที่ตามคำสั่งจังหวัดบึงกาฬที่ 1178/2563 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด -19 และกำหนดมาตรการผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ ผลการปฎิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี รายละเอียด...

 128065

 

วันที่ 16 พ.ค.2563 เวลา 16.00 น. นายธีระพล ขุนพานเพิง นายอำเภอเมืองบึงกาฬ มอบหมายให้ นางสาวกมลนิตยกานต์ หาญคำหล้า นายภูมินทร์ ศรีโฉม นายวัชรพงษ์ นูพิมพ์ ปลัดอำเภอเมืองบึงกาฬ พร้อมสมาชิก อส.อ.เมืองบึงกาฬ ร่วมกับ เทศบาลตำบลบึงกาฬ ร่วมออกตรวจ/ปฏิบัติงานในการติดตามให้คำแนะนำการเปิดสถานประกอบการ/กิจการ ตามมาตรการผ่อนปรนฯ โรงแรม ร้านจำหน่ายสินค้า ร้านค้าแผงลอย ในบริเวณตลาดนัด ถนนคนเดินบึงกาฬ เพื่อชี้แจงแนวทางการปฎิบัติตามคำสั่งจังหวัดบึงกาฬ ที่ 1086/2563 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 และคำสั่งจังหวัดบึงกาฬ ที่ 1087/2563 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2563 เรื่อง มาตรการป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
หรือโควิด-19 และกำหนดมาตรการผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือกิจกรรมบางอย่างให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สถานประกอบการต่าง ๆ ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี รายละเอียด...

timeline_20200513_173545

 

วันที่13 พ.ค.2563 เวลา16.00 น. นายธีระพล ขุนพานเพิง  นายอำเภอเมืองบึงกาฬ  มอบหมายให้กลุ่มงานความมั่นคงโดย นางสาวกมลนิตยกานต์ หาญคำหล้า ปลัดอำเภอกลุ่มงานความมั่นคง และสมาชิก อส.อ.เมืองบึงกาฬ  ร่วมกับที่ทำการปกครองจังหวัดบึงกาฬ  ,หน่วยทหารพัฒนาเคลื่อนที่ 26, สาธารณสุขจังหวัด , สาธารณสุขอำเภอ ,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ออกปฏิบัติหน้าที่ติดตามให้คำแนะนำการเปิดกิจการตามมาตรการผ่อนปรน ร้านจำหน่ายสินค้า ร้านอาหาร ในห้างสรรพสินค้าแม็คโคร และโลตัส เพื่อชี้แจงแนวทางการปฎิบัติตามคำสั่งจังหวัดบึงกาฬ ที่ 1086/2563 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 และคำสั่งจังหวัดบึงกาฬ ที่ 1087/2563 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2563 เรื่อง  มาตรการป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด19 และกำหนดมาตรการผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือกิจกรรมบางอย่างให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สถานประกอบการต่าง ๆ ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี รายละเอียด...

 

วันที่ 13 พ.ค.63 เวลา 22.00 น. นายธีระพล  ขุนพานเพิง นายอำเภอเมืองบึงกาฬได้มอบหมายให้กลุ่มงานความมั่นคงอำเภอเมืองบึงกาฬ นำโดยนางสาวกมลนิตยกานต์ หาญคำหล้า ปลัดอำเภอกลุ่มงานความมั่นคง พร้อมด้วย สมาชิก อส.อ.เมืองบึงกาฬ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองบึงกาฬ, เจ้าหน้าที่ทหารชุดเคลื่อนที่เร็วฯ ร่วมตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด บริเวณหน้าโรงเรียนมัธยมบึงกาฬ และลาดตระเวนตามจุดสำคัญในพื้นที่อำเภอเมืองบึงกาฬ ตามมาตรการเคอร์ฟิว เพื่อป้องกัน ควบคุม สกัดกั้น การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เสร็จภารกิจ 01.45 น. ผลการปฏิบัติเหตุการณ์ปกติ รายละเอียด...

272299

 

วันที่ 12 พ.ค. 63 เวลา 22.00 น. นายธีระพล  ขุนพานเพิง นายอำเภอเมืองบึงกาฬได้มอบหมายให้กลุ่มงานความมั่นคงอำเภอเมืองบึงกาฬ นำโดยนางสาวกมลนิตยกานต์ หาญคำหล้า ปลัดอำเภอกลุ่มงานความมั่นคง พร้อมด้วย สมาชิก อส.อ. เมืองบึงกาฬ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ. เมืองบึงกาฬ ,เจ้าหน้าที่ทหารชุดเคลื่อนที่เร็วฯ ร่วมตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด บริเวณหน้าโรงเรียนมัธยมบึงกาฬ และลาดตระเวนตามจุดสำคัญในพื้นที่อำเภอเมืองบึงกาฬ ตามมาตรการเคอร์ฟิว เพื่อป้องกัน ควบคุม สกัดกั้น การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เสร็จภารกิจ 01.45 น. ผลการปฏิบัติเหตุการณ์ปกติ รายละเอียด...

124980

 

วันที่ 11 พ.ค.63 เวลา 22.00 น. นายธีระพล  ขุนพานเพิง นายอำเภอเมืองบึงกาฬได้มอบหมายให้กลุ่มงานความมั่นคงอำเภอเมืองบึงกาฬ นำโดย นายชัยณรงค์ สุระดะนัย หน.กลุ่มงานความมั่นคง นางกมลนิตยกานต์ หาญคำหล้า ปลัดอำเภอ กลุ่มงานความมั่นคง พร้อมด้วย สมาชิก อส.อ.เมืองบึงกาฬ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองบึงกาฬ ,เจ้าหน้าที่ทหารชุดเคลื่อนที่เร็วฯ ร่วมตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด บริเวณหน้าโรงเรียนมัธยมบึงกาฬ และลาดตระเวนตามจุดสำคัญในพื้นที่อำเภอเมืองบึงกาฬ ตามมาตรการเคอร์ฟิว เพื่อป้องกัน ควบคุม สกัดกั้น การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เสร็จภารกิจ 01.00 น. ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รายละเอียด...

324392

 

วันที่ 9 พฤษภาคม 2563) เวลา 16.00 น. นายธีระพล ขุนพานเพิง  นายอำเภอเมืองบึงกาฬ  มอบหมายให้ นายชัยณรงค์ สุระดะนัย หน.กลุ่มงานความมั่นคง นางสาวกมลนิตยกานต์ หาญคำหล้า  ปลัดอำเภอกลุ่มงานความมั่นคง และสมาชิก อส.อ.เมืองบึงกาฬ  ร่วมกับตำรวจ สภ.เมืองบึงกาฬ , ทหารหมวด สห. , สาธารณสุขอำเภอ, สาธารณสุขจังหวัด , จนท.อบต.บึงกาฬ , อสม. ออกปฏิบัติหน้าที่ติดตามให้คำแนะนำการเปิดกิจการตามมาตรการผ่อนปรน ตามร้านจำหน่ายสินค้า  ร้านอาหาร  ร้านตัดผม  โรงแรม ในพื้นที่ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ เพื่อชี้แจงแนวทางการปฎิบัติ  ตามคำสั่งจังหวัดบึงกาฬ ที่ 1086/2563 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 และคำสั่งจังหวัดบึงกาฬ ที่ 1087/2563 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2563 เรื่อง  มาตรการป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด19 และกำหนดมาตรการผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือกิจกรรมบางอย่างให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สถานประกอบการต่าง ๆ ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี รายละเอียด...

323372

 

วันที่ 8 พ.ค. 63 เวลา 22.00 น. นายธีระพล  ขุนพานเพิง นายอำเภอเมืองบึงกาฬ มอบหมายให้กลุ่มงานความมั่นคงอำเภอเมืองบึงกาฬ นำโดย นายชัยณรงค์ สุระดะนัย หน.กลุ่มงานความมั่นคง นางกมลนิตยกานต์ หาญคำหล้า ปลัดอำเภอกลุ่มงานความมั่นคง พร้อมด้วย สมาชิก อส.อ.เมืองบึงกาฬ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองบึงกาฬ , เจ้าหน้าที่ทหารชุดเคลื่อนที่เร็ว ออกตั้งจุดตรวจ/ จุดสกัด และลาดตระเวณ ตามจุดสำคัญตามมาตรการเคอร์ฟิว เพื่อป้องกัน ควบคุม สกัดกั้น การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เสร็จภารกิจ 01.30 น. ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รายละเอียด...


56860

 

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.30 น. นายวิทยา มุลน้อยสุ นายอำเภอศรีวิไล สั่งการให้นายกิจตะวัน ขวัญโพก ปลัดอำเภอ บูรณาการร่วมกับ พ.ต.ท.อดุลย์  แสงสุรินทร์ สว.อก.ปนท.สวป.สภ.ศรีวิไล นายสมชัย  คำหงษา สาธารณสุขอำเภอศรีวิไล เจ้าหน้าที่ทหาร พร้อมด้วยชุดเคลื่อนที่เร็ว ร่วมปฏิบัติหน้าที่ออกลาดตระเวนตรวจตรา ชี้แจงแนวทางการปฎิบัติ การดำเนินการของ สถานที่ประกอบการต่างๆในพื้นที่ให้ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดบึงกาฬ ที่ 1086/2563 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 และคำสั่งจังหวัดบึงกาฬ ที่ 1087/2563 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2563 เรื่อง มาตรการป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 และกำหนดมาตรการผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือกิจกรรมบางอย่างได้ ให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่อำเภอศรีวิไลผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี รายเอียด...

 319647

 

วันที่ 6 พ.ค.63 เวลา 22.00 น. นายธีระพล  ขุนพานเพิง นายอำเภอเมืองบึงกาฬ มอบหมายให้กลุ่มงานความมั่นคงอำเภอเมืองบึงกาฬ นำโดย นายชัยณรงค์ สุระดะนัย หน.กลุ่มงานความมั่นคง นางกมลนิตยกานต์ หาญคำหล้า ปลัดอำเภอกลุ่มงานความมั่นคง พร้อมด้วย สมาชิก อส.อ.เมืองบึงกาฬ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองบึงกาฬ , เจ้าหน้าที่ทหารชุดเคลื่อนที่เร็ว ออกตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด และลาดตระเวณ ตามจุดสำคัญตามมาตรการเคอร์ฟิว เพื่อป้องกัน ควบคุม สกัดกั้น การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เสร็จภารกิจ 01.00 น. ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รายเอียด...

 23313

 

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ตั้งเเต่เวลา 14.00 น. นายธนาวุฒิ ทองทวี นายอาเภอปากคาด ได้มอบหมายให้ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว นาโดยนายฐานวีร์ อังศุชวาลกิจ ปลัดอาเภอฝ่ายความมั่นคง พร้อมด้วย สมาชิก อส.อ.ปากคาด บูรณาการร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตารวจกองบังคับการตารวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ นาโดยท่านรองผู้บังคับการฯ พ.ต.อ.อนุกูล ดาวลอย เจ้าหน้าที่ตารวจ สภ.ปากคาด เจ้าหน้าที่ทหาร และสาธารณสุข ปฏิบัติหน้าที่ออกตรวจลาดตระเวน และชี้แจงแนวทางการปฎิบัติแก่สถานประกอบการต่าง ๆ ในพื้นที่ให้ปฏิบัติตามคาสั่งจังหวัดบึงกาฬ ที่ 1086 /2563 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 และคาสั่งจังหวัด บึงกาฬ ที่ 1087/2563 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2563 เรื่อง มาตรการป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด19 และกาหนดมาตรการผ่อนคลายให้ดาเนินการหรือกิจกรรมบางอย่างให้กับผู้ประกอบการ ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี รายละเอียด...


สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ โทร. 0 4249 2451

สถานการณ์ COVID-19 ในจังหวัดบึงกาฬ

 

สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ โทร. 0 4249 2451