Get Adobe Flash player
สร้างวินัย สร้างบึงกาฬ...

รายงานปฏิบัติการประจำวัน 14 สิงหาคม  2557


     วันที่ 14 ส.ค.2557 เวลา 09.30 น. ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล์ล โรงแรมเดอะวัน : นายเทวัญ สรรค์นิกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานเปิดการประชุมบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ซึ่งดำเนินการร่วมโดย สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทาง/ทำความเข้าใจด้านการบูรณาการภารกิจ ให้มีความเชื่อมโยงกับแผนของส่วนราชการ(Function) แผนของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และแผนของ อปท. ให้สนับสนุนเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ เรื่องการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งปม. 2558 ที่ให้ กระทรวง ทบวง กรม บูรณาการภารกิจทั้งระดับกระทรวง ทบวง กรม ให้เชื่อมโยงกัน และให้บูรณาการในระดับพื้นที่ระหว่างส่วนราชการ จังหวัด กลุ่มจังหวัด และ อปท. เพื่อให้การดำเนินงานมีความครอบคลุมทั้งระบบ ลดความซ้ำซ้อน และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนส่วนราชการ หน่วยงาน อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจำนวน 250 คน

14 08 57 2    14 08 57 1

 

    วันที่ 14 ส.ค.2557 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบึงกาฬ : เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ระหว่าง นายสานิต ปาศักดิ์ ผู้ร้อง กับ นายวิรัตน์ สุขอัน นายจ้าง ผู้ถูกร้อง กรณีพิพาทเนื่องจาก นายสานิตฯ ผู้ร้องได้รับจ้างในตำแหน่งช่างประจำอู่ซ่อมรถยนต์ประจำอู่ช่างแขก ซึ่งเป็นของนายวิรัตน์ฯ ตั้งอยู่ที่บ้านท่าสะอาด ต.ไคสี อ.เมืองบึงกาฬ แต่ผู้ร้องไม่ได้รับเงินค่าจ้างทำให้ได้รับความเดือดร้อน จึงร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือ ผลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท นายวิรัตน์ฯ ผู้ถูกร้อง ตกลงจะจ่ายเงินค่าจ้าง จำนวน 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน) ให้แก่นายสานิตฯ ผู้ร้อง ภายในวันที่ 15 กันยายน 2557 โดยตกลงให้วางเงินค่าจ้างดังกล่าวมาจ่าย ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบึงกาฬ

 

14 08 57 3   14 08 57 4

 

       วันที่ 14 ส.ค.2557 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุม รร.อนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ : นายเทวัญ สรรค์นิกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “มหกรรมรวมพลคนกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดบึงกาฬ” เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลพระชนมพรรษา 82 พรรษา ดำเนินการโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล มอบเกียรติบัตรกองทุนแม่ดีเด่น มอบเข็มตราสัญลักษณ์กองทุนแม่ของแผ่นดิน นิทรรศการกองทุนแม่ของแผ่นดิน จัดเสวนาการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน กลุ่มเป้าหมายเป็นคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ 122 กองทุน จำนวน 500 คน

14 08 57 5   14 08 57 6

 

      วันที่ 14 ส.ค. 2557 เวลา 13.00 น. ท้องที่อำเภอปากคาด : นายชโลธร ผาโคตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธี ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ดำเนินการโดยสำนักงานประมงจังหวัด มีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน กกล.รส.จว.บก.(ร.13) และ ประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมในพิธีฯ จำนวน 500 คน

14 08 57 7    14 08 57 8

 

     วันที่ 14 ส.ค. 2557 เวลา 14.30 น. ณ หอประชุมอำเภอเซกา : นายธวัชชัย รักขนาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธีมอบโฉนดที่ดิน สู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง เทิดพระบารมีพ่อหลวง ดำเนินการโดยสำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ กิจกรรมสร้างความสุขให้แก่ประชาชน ให้เจ้าของที่ดินเกิดความภูมิใจ รักและหวงแหน และเป็นหลักฐานที่มั่นคง ลดปัญหาข้อพิพาทเรื่องแนวเขตที่ดิน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ และ เสธ กกล.รส.จว.บก.(ร.13) เข้าร่วมกิจกรรม รวมจำนวน 200 คน

14 08 57 9   14 08 57 10

 

      วันที่ 14 ส.ค. 2557 เวลา 09.00 น. ณ ท้องที่อำเภอบุ่งคล้า : อสม.หมู่บ้าน ร่วมกับ กกล.รส.จว.บก.(ร.13) ปฏิบัติการตามโครงการ พบปะเยี่ยมผู้ป่วย “หมอเดินเท้า” ในพื้นที่รับผิดชอบ ต.บุ่งคล้า จำนวน 4 ราย ดังนี้

                              นางทองคำ กำเชียคำ อายุ 89 ปีอาการป่วย แผลประตูหนีบและปวดเอว

                            นายสมบัติ ป้องทัน อายุ 74 ปี อาการป่วย ขาทั้งสองข้างอ่อนเเรง

                            นายกง มีผา อายุ 84 ปี อาการป่วย โรคความดันเเละเบาหวาน

                            นาง กัน ดอนโสม อายุ 86 ปี อาการป่วย โรคกระดูกหดตัว    

14 08 57 11   14 08 57 12

 

       วันที่ 14 ส.ค. 2557 เวลา 10.00 น. ณ ท้องที่อำเภอบึงโขงหลง : สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ร่วมกับ สำนักงานการค้าภายในจังหวัด และ กกล.รส.จว.บก. (ร.13) ร่วมกันตรวจสอบสินค้าการเกษตร ใบประกอบการ และราคาปุ๋ยเคมี ตามร้านขายอุปกรณ์การเกษตรภายใน อ.บึงโขงหลง ตามนโยบาย คสช. ให้ลดราคาปุ๋ยเคมี เพื่อลดต้นทุนให้กับเกษตรกร ผลการปฏิบัติ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบร้านขายอุปกรณ์การเกษตรร้านใดขายอุปกรณ์การเกษตรเกินกว่าราคาที่กำหนด

14 08 57 13   14 08 57 14

 

        วันที่ 14 ส.ค. 2557 เวลา 11.00 น. ณ ท้องที่อำเภอบึงโขงหลง : นายบันลือ ชูชาติ นายอำเภอบึงโขงหลง เป็นประธานจัดกิจกรรม “โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่” โดยมี นายสรุสันติ์ เพชรสุวรรณรังษี ปลัดจังหวัดบึงกาฬ พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ /หน่วยงานระดับอำเภอ และ กกล.รส.จว.บก.(ร.13) ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธี ตลอดทั้งประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน

14 08 57 15  14 08 57 16

 

      วันที่ 14 ส.ค. 2557 เวลา 10.30 น. ณ ท้องที่อำเภอบึงโขงหลง : นายชโลธร ผาโคตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานใน “โครงการปฏิบัติการทวงคืนผืนป่าพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูลังกา” พร้อมด้วย นายสรุสันติ์ เพชรสุวรรณรังษี ปลัดจังหวัดบึงกาฬ กกล.รส.จว.บก.(ร.13)/ สนง.ทสจ.จว.บก/.สนง.พท.อนุรักษ์ที่10 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปลูกป่าทดแทนในพื้นที่ เพื่อฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ บริเวณหน้าวัดถ้ำพวง อ.บึงโขงหลง ผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทุกส่วนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 500 คน

14 08 57 17  14 08 57 18

 

14 08 57 19