รายงานปฏิบัติการประจำวัน 15 สิงหาคม  2557

 

     วันที่ 15 ส.ค. 2557 เวลา 09.00 น. ณ ทรายเงินรีสอร์ท อ.เมืองบึงกาฬ : นายชโลธร ผาโคตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา “โครงการพัฒนองค์ความรู้ การผลิตข้าวคุณภาพเพื่อเป็น Smart Famer ด้านข้าวของจังหวัดบึงกาฬ ภายใต้โครงการเกษตรกรปราดเปรื่องด้านการผลิตข้าวจังหวัดบึงกาฬ” ดำเนินการโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน

15 08 06  15 08 07

 

     วันนี้ 15 ส.ค. 2557 เวลา 10.00 น. ณ วัดบ้านศรีสว่างพัฒนา ม.1 ต.สมสนุก : นายโอภาส ชูฤทธิ์ นายอำเภอปากคาด เป็นประธาน เปิดหมู่บ้านรักษาศีล 5 บ้านศรีสว่างพัฒนา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 95 คน

 

 

     วันที่ 15 ส.ค.2557 เวลา 09.30 น. ณ ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 76 : ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และผู้แทน กกล.รส.จว.บ.ก. (ร.13) จัดการประชุม หารือการดำเนินการจัดกิจกรรม (พม. ร่วมสร้างพลังรักประเทศไทย) ในรูปแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ หน่วยงานฝ่ายทหาร หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง ภายในจังหวัด เพื่อยุติความขัดแย้งของคนในชาติ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและฟื้นฟูความเชื่อมั่นภายใต้ระบบบริหาร นิติบัญญัติและตุลาการ ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับต่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ ในการหาวิธีให้สังคมกลับคืนสู่ความสงบ มีความรัก ความสามัคคี การสร้างการมีส่วนร่วม และความเป็นธรรมในสังคม โดยกำหนดดำเนินการในวันที่ 26 สิงหาคม 2557 รูปแบบการจัดกิจกรรมมอบความสุข อาทิ การมอบสิ่งของ มอบเงินช่วยเหลือ การบริการของหน่วยงาน การแสดงบนเวที การจำหน่ายสินค้าราคาถูกให้กับประชาชน เป้าหมาย 2,000 คน ผู้เข้าร่วมประชุม 10 คน

 15 08 10  15 08 11

 

     วันที่ 15 ส.ค. 2557 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบึงกาฬ : นาย   ชโลธร ผาโคตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธีทมอบวัสดุอุปกรณ์การศึกษา โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลออทิสติก และพิการซ้ำซ้อนในจังหวัดบึงกาฬ โดยมีนายกเหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน

15 08 08  15 08 09

 

    วันที่ 15 ส.ค. 2557 เวลา 10.00 น. ณ บ้านป่ากอหัวแฮต ม.3 ต.ท่าสะอาด อ.เซกา : นายนิวัฒน์ โฆสิตาภา นายอำเภอเซกา เป็นประธานออกหน่วยบริการ “ โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ” พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่/นักเรียน/ประชาชน และ กกล.รส.จว.บก (ร.13) ผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้เข้าร่วม จำนวน 250 คน

   

 

    วันที่ 15 ส.ค. 2557 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ณ บริษัทสยามแมคโคร จำกัด (มหาชน) สาขาบึงกาฬ : ศูนย์บริการจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ให้บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว จำนวน 72 ราย ยอดยกมา 519 ราย ยอดสะสม ณ 15 ส.ค.2557 รวมทั้งสิ้น 591 ราย เป็นนายจ้าง 26 ราย ยอดยกมา 172 ราย ยอดสะสม ณ 15 ส.ค.2557 รวมทั้งสิ้น 198 ราย และผู้ติดตามฯ จำนวน 1 ราย

15 08 12  15 08 13

 

 

      วันที่ 15 ส.ค. 2557 เวลา 09.00 น. ณ ท้องที่อำเภอพรเจริญ : ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับ กกล.รส.จว.บก.(ร.13) ปฏิบัติการตามโครงการ พบปะเยี่ยมผู้ป่วย “หมอเดินเท้า” ในพื้นที่รับผิดชอบ ต.ศรีชมภู จำนวน 2 ราย ดังนี้

                                   (1) นายคำยัน อันภักดี อายุ 67 ปี อาการที่ป่วย : วัณโรคหุ้มเยื้อสมอง

                                   (2) นางนาง บุญจันทร์ อายุ 65 ปี อาการที่ป่วย : วัณโรค