รายงานปฏิบัติการประจำวัน 18 สิงหาคม  2557

 

     วันที่ 18 ส.ค. 2557 เวลา 08.30 : นายสรวิศ ทำเนาว์ นายอำเภอเมืองบึงกาฬ พร้อมบุคลากรในสังกัดอำเภอเมืองบึงกาฬ และคณะหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ /เสธ กกล.รส.จว.บก(ร.13)/ผบ.ร้อย ทพ /ผู้บริหาร อปท./ และผู้ปกครองท้องที่ ได้เดินทางไปเชื่อมสัมพันธไมตรี แข่งขันกีฬาปรองดองกับเจ้าเมืองคณะปกครองเมืองปากซัน แขวงบอลิคำคำไซ สปป.ลาว ผลปรากฎว่าประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง และมีลู่ทางยกระดับความสัมพันธ์ในหลายด้านให้ดียิ่งขึ้นต่อไปได้ในอนาคต ระหว่างเมืองปากซันกับอำเภอเมืองบึงกาฬ ผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน 95 คน

   

 

      วันที่ 18 ส.ค. 2557 เวลา 10.00 น. ณ ท้องที่อำเภอเซกา : นายชโลธร ผาโคตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” ดำเนินการโดยสถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ ทั้งนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด และในระดับพื้นที่ ตลอดทั้งประชาชน/นักเรียน และ กกล.รส.จว.บก.(ร.13) เข้าร่วมในพิธีฯ จำนวน 300   คน

   18 08 06    

 

       วันที่ 18 ส.ค. 2557 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมศาลากลาง่จังหวัดบึงกาฬ ชั้น 2 : นายเทวัญ สรรค์นิกร เป็นประธานการประชุมติดตาม/เตรียมการจัดงานแข่งเรือยาวประเพณี ไทย-ลาว ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 15 ประจำปี 2557 เป็นกิจกรรมส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมระดับท้องถิ่นเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มีหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม จำนวน 50 คน

18 08 07   18 08 08

       

       วันที่ 18 ส.ค. 2557 เวลา 10.00 น. ณ อบต.นาแสง : นายนพดล จอมเพชร นยอำเภอศรีวิไล เป็นประธานประชุมพบปะผู้ปฏิบัติงาน อบต.นาแสง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ และ กกล.รส.จว.บก.(.13) เข้าร่วมโดยชี้แจงทำความเข้าใจในเรื่องการปฏิบัติงานตามภารกิจและนโยบายของ คสช.ให้กับผู้ร่วมกิจกรรมได้รับทราบ ผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีกับทุกส่วน และพร้อมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ ในการสร้างความสมานฉันท์ปรองดองในพื้นที่มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 50 คน

18 08 09  18 08 10

 

 

       วันที่ 18 ส.ค. 2557 เวลา 10.00 น. ณ สภ.ปากคาด: พ...สามารถ แก้วนคร (รอง ผกก.สภกาฬ) เป็นประธานประชุม “โครงการสำนึกรักถิ่นเกิด (ชสก.)” พร้อมด้วย ผู้นำชุมชน สาธารณสุข อ.ปากคาด และ กกล.รส.จว...(.13) ผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกส่วนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีโดยมีผู้เข้าประชุม50 คน  

18 08 11  18 08 12

 

 

      วันที่ 18 ส.ค. 2557 เวลา 15.00 น. ณ โรงพยาบาลบึงกาฬ : ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานเปิดการฝึกทักษะด้านภาษาพม่า แก่แพทย์/พยาบาล/เภสัช/ตลอดจนบุคลากร รพ.บก. เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถด้านภาษาให้แก่บุคลากรในการให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ผู้รับบริการและแรงงานต่างด้าวชาวพม่า เตรียมการที่จะเข้าสู่ AEC ในปี 2558 หลักสูตร 20 ชม. โดยมี แรงงานจังหวัด ผวจ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจ.บก. ให้เกียรติร่วมในพิธีเปิด ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/รับการฝึกอบรม จำนวน 50 คน

18 08 13  18 08 14

 

      วันนี้ 18 ส.ค. 2557 เวลา 11.00 น. : นายโอภาส ชูฤทธิ์ นายอำเภอปากคาด ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอปากคาด ฝึกอบรมผู้นำเกษตรกรผู้ปลูกข้าว เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนเกษตรกร การลดต้นทุนการปลูกข้าว การทำนาโยน และการใช้สารไตรโคเดอม่า ป้องกันโรคไหม้ข้าว และการลดราคาปุ๋ยเคมีและปัจจัยการผลิตตามนโยบายของ คสช. มีผู้นำเกษตรกรเข้ารับการอบรม จำนวน 50 คน

18 08 15  18 08 16

 

      วันที่ 18 ส.ค. 2557 เวลา 13.00 น. ณ ท้องที่อำเภอปากคาด : สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ร่วมกับ สำนักงานการค้าภายในจังหวัด อำเภอปากคาด สภ.ปากคาด และ กกล.รส.จว.บก. (ร.13) ร่วมกันตรวจสอบสินค้าการเกษตร ใบประกอบการ และราคาปุ๋ยเคมี ตามร้านขายอุปกรณ์การเกษตรภายใน อ.ปากคาด ตามนโยบาย คสช. ให้ลดราคาปุ๋ยเคมี เพื่อลดต้นทุนให้กับเกษตรกร ผลการปฏิบัติ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบร้านขายอุปกรณ์การเกษตรร้านใดขายอุปกรณ์การเกษตรเกินกว่าราคาที่กำหนด

18 08 17  18 08 18

 

     วันที่ 18 ส.ค. 2557 เวลา 09.30 น. : นายชัยวัฒน์ โอชนานนท์ นายอำเภอโซ่พิสัย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอโซ่พิสัย ออกให้บริการประชาชนตามโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านหนองตะไก้โนนมันปลา หมู่ 10,11 ตำบลโซ่ อำเภอโซ่พิสัย มีการตรวจสุขภาพ แจกจ่ายยารักษาโรค ยารักษาสัตว์ ขึ้นทะเบียนเกษตรกรนาข้าว ประมง ขึ้นทะเบียนทหาร แจกของใช้ แนะนำอาชีพ การทำลวดหนาม ขนม นายอำเภอโซ่พิสัย พร้อมหัวหน้าส่วนราชการได้แจ้งข้อราชการ และนโยบาย คสช. ให้ทราบ มีผู้เข้าร่วมประมาณ 200 คน

18 08 19  18 08 20