Get Adobe Flash player

logo

 

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

กิจกรรม

 รายละเอียด

  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร จังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2563

acrobat

  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร จังหวัดบึงกาฬประจำปี 2562

acrobat

 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

กิจกรรม

รายละเอียด

  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร จังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2563

acrobat

  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร จังหวัดบึงกาฬประจำปี 2563

acrobat

 

 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

กิจกรรม

รายละเอียด

  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ประจำปี 2563

acrobat

  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีประจำปี 2562

acrobat

 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

กิจกรรม

รายละเอียด

  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต จังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2563

acrobat

  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต จังหวัดบึงกาฬประจำปี 2562

acrobat

 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

กิจกรรม

รายละเอียด

  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร จังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2563

acrobat

  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร จังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2562

acrobat

 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

กิจกรรม

รายละเอียด

  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563

acrobat

  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี2562

acrobat

 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต  รอบ 6 เดือน

กิจกรรม

รายละเอียด

  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต  รอบ 6 เดือน จังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2563

acrobat

   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต  รอบ 6 เดือน จังหวัดบึงกาฬประจำปี 2562

acrobat

 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

กิจกรรม

รายละเอียด

 

   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563

 

   

   -รายงานผลการดำเนินการและค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเครือข่ายประชารัฐต่อต้านการทุจริตจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 

 

    -รายงานผลการดำเนินการและค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันต่อต้านคอร์ปรัปชั่น (ประเทศไทย) จังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562.

acrobat
acrobat
acrobat

  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562

acrobat