Get Adobe Flash player

อำเภอเมืองบึงกาฬ

1. ความเป็นมาของการจัดตั้งอำเภอเมืองบึงกาฬ

          อำเภอบึงกาฬยุคแรก เป็นตำบลอยู่ในเขตการของอำเภอชัยบุรี จังหวัดนครพนม ต่อมาทางราชการได้ย้ายที่ว่าการอำเภอชัยบุรี(ปากแม่น้ำสงคราม) มาตั้งบ้านบึงกาญจน์ (ริมฝั่งแม่น้ำโขง) ตรงข้ามเมือง ปากซัน แขวงบอลิคำไซ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สร้างที่ว่าการอำเภอชัยบุรีขึ้นใหม่ และโอนการปกครองมาขึ้นกับจังหวัดหนองคาย เมื่อ ปี พ.ศ. ๒๔๕๙ เปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอบึงกาญจน์ เมื่อ ปี ๒๔๗๕ และในปี ๒๔๗๗ เปลี่ยนชื่อเป็น อำเภอบึงกาฬ

         อำเภอบึงกาฬยุคปัจจุบัน ตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๙ (ชัยบุรีเดิม) มี ร.อ.ท.พระบริบาลศุภกิจ (คำสาย ศิริขันธ์) เป็นนายอำเภอคนแรก และนายชัยวัฒน์ สารสมบัติ เป็นนายอำเภอคนปัจจุบัน (คนที่๔๐) โดยได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอเมืองบึงกาฬ ตามมาตรา ๔ แห่ง พระราชบัญญัติตั้งจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๘ ก ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๔ ทั้งนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป (วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔) และได้ใช้อาคารที่ว่าการอำเภอบึงกาฬ เป็นศาลากลางจังหวัดบึงกาฬเป็นการชั่วคราว

2. ที่ตั้งและขนาด

          อำเภอเมืองบึงกาฬ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดหนองคาย ที่ว่าการตั้งอยู่ หมู่ที่ ๘ ตำบลบึงกาฬ ห่างจากจังหวัดหนองคาย ๑๓๖ กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 673.385 ตารางกิโลเมตร หรือ 420,865.625 ไร่ ลักษณะพื้นที่เป็นรูปเรียงยาวทอดตัวไปตามลำน้ำโขง มีความกว้างจากทิศเหนือไปทิศใต้ประมาณ 30 กิโลเมตร ความยาวจากทิศตะวันออก จรดทิศตะวันตก ยาว 67 กิโลเมตร

3. อาณาเขต

         ทิศเหนือ        ติดต่อกับ แม่น้ำโขงตรงข้ามเมืองปากซัน แขวงบอลิคาไซ สปป.ลาว    

         ทิศใต้          ติดต่อกับ อำเภอโซ่พิสัย อำเภอพรเจริญ อำเภอศรีวิไล และอำเภอเซกา         

         ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ     

         ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ   

4.การปกครอง   แบ่งการปกครองออกเป็น 12 ตำบล 131 หมู่บ้าน 7 เทศบาลตำบล 6 อบต.

         - ตำบลบึงกาฬ             - ตำบลไคสี

         - ตำบลวิศิษฐ์               - ตำบลโป่งเปือย

         - ตำบลโนนสว่าง          - ตำบลนาสวรรค์

          - ตำบลหอคำ              - ตำบลชัยพร

         - ตำบลโคกก่อง            - ตำบลคำนาดี

         - ตำบลหนองเลิง          - ตำบลโนนสมบูรณ์

5. ประชากร    

           ณ กันยายน 2555 มีประชากรทั้งสิ้น 43,388 คน แยกเป็นชาย 22,343 คน หญิง 21,043 คน ความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ยต่อพื้นที่ประมาณ 64 คน/ตารางกิโลเมตร

 

6. เศรษฐกิจ

         6.1 การค้าการพาณิชย์ ธนาคาร ๙ แห่ง ห้างหุ้นส่วนบริษัท ๕๐ แห่ง ร้านค้า ๓๖๘ แห่ง

         6.2 การเกษตร มีพื้นที่ทำการเกษตรประมาณ 284,819 ไร่ สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย

การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรปลูกยางพารา 200,000 ไร่ ปลูกข้าว 70,076 ไร่ ปลูกไม้ผลยืนต้น 9,411 ไร่ ปลูกปาล์มน้ำมัน 1,361 ไร่ ปลูกมะเขือเทศ 1,719 ไร่ ปลูกผักอื่นๆ 856 ไร่ ปลูกสับปะรด 166 ไร่ ปลูกมันสำปะหลัง 1,230 ไร่

          6.3 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลากินพืชในบ่อดินที่ขึ้นทะเบียนกับกรมประมง จำนวน 531 ราย 818 บ่อ 522.36 ไร่ และเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลแปลงเพศในกระชังในแม่น้ำโขง จำนวน 13 ราย 131 กระชัง 1,911 ตารางเมตร (1.20 ไร่)

7. สภาพทางสังคม

          การศึกษาสถานศึกษา 60 แห่ง ประกอบด้วย ระดับประถมศึกษา 51 แห่ง ระดับมัธยมศึกษา 4 แห่ง อาชีวศึกษา 1 แห่ง โรงเรียน ตชด. 3 แห่ง และโรงเรียนเอกชน 1 แห่ง

          การสาธารณสุข  สถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ : โรงพยาบาล ขนาด 90 เตียง 1 แห่ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 1 แห่ง ศูนย์สุขภาพชุมชน 7 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 15 แห่ง ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน (ศสมช.) 131 แห่ง อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 1,239 คน

                             สถานบริการสาธารณสุขเอกชน : คลินิกแพทย์ 4 แห่ง สถานพยาบาลผดุงครรภ์แผนปัจจุบัน 2 แห่ง ร้านขายยาแผนปัจจุบันชั้น 1 จำนวน 7 แห่ง ร้านขายยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จ 3 แห่ง ร้านขายยาแผนโบราณ 5 แห่ง ร้านขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะบรรจุเสร็จสำหรับสัตว์ 1 แห่ง

                             บุคลากรด้านสาธารณสุข : ในโรงพยาบาลชุมชน มีแพทย์ 8 คน (1:8,754) ทันตแพทย์ 3 คน (1:26,229) เภสัชกร 5 คน (1:15,737)

          การศาสนา มีวัด 202 แห่ง สำนักสงฆ์ 15 แห่ง โบสถ์คริสต์ 2 แห่ง พระภิกษุ 483 รูป สามเณร 421 รูป

          ประเพณีและวัฒนธรรม ประเพณีสงกรานต์ (เดือนเมษายน ของทุกปี) ประเพณีบุญบั้งไฟ (เดือนพฤษภาคม ของทุกปี) ประเพณีเข้าพรรษา (เดือนกรกฎาคม ของทุกปี) ประเพณีงานแข่งเรือยาว (เดือนกันยายน ของทุกปี) ประเพณีวันออกพรรษา (เดือนตุลาคม ของทุกปี)

          การรักษาความสงบเรียบร้อย มีสถานีตำรวจ 9 แห่ง และกองร้อยอาสารักษาดินแดน 1 แห่ง ดังนี้

          - กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ             - ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบึงกาฬ

          - สถานีตำรวจภูธรเมืองบึงกาฬ                    - กองบังคับการตำรวจน้ำ

          - สถานีตำรวจภูธรหอคำ                        - หน่วยตำรวจสันติบาล

          - กองร้อย ตชด.ที่ 244 บึงกาฬ                 - หน่วยตำรวจทางหลวง

          - กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดบึงกาฬ           - หน่วย ตร.ท.ปก.ปทส.บก.

8.ระบบบริการขั้นพื้นฐาน

          -สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค ๑ แห่ง       -สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ๑ แห่ง

          -สำนักงานไฟฟ้าแรงสูง ๑ แห่ง             -สำนักงานบริการโทรศัพท์ ๑ แห่ง

          -สำนักงานโทรคมนาคม ๑ แห่ง             -ที่ทำการไปรษณีย์ ๑ แห่ง

          -สถานีจอดรถโดยสาร ๑ แห่ง              -ตลาดสดเทศบาล ๑ แห่ง

 

9. แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ๆ

         แก่งอาฮง เป็นสถานที่ชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค เกาะแก่งหินฝนลำแม่น้าโขง ตั้งอยู่วัดอาฮงศิลาวาส บ้านอาฮง หมู่ที่ 3 ตำบลไคสี ติดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๒ สายหนองคาย – บึงกาฬ ห่างจากอำเภอ 20 กิโลเมตร

         วัดโพธาราม (วัดหลวงพ่อพระใหญ่) ตั้งอยู่บ้านท่าไคร้ หมู่ที่ ๕ ตำบลบึงกาฬ หลวงพ่อพระใหญ่เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย โบกฉาบด้วยปูน องค์หลวงพ่อมีขนาดหน้าตักกว้าง 2 เมตร จากฐานถึงยอดพระเกตุสูง 2.10 เมตร จากตำนานคำบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่บอกเล่าต่อกันมากว่า 2,000 ปีมาแล้ว ซึ่งจะมีการจัดงานนมัสการปีละ ๒ ครั้ง คือ วันเพ็ญเดือนสามจะทำบุญข้าวจี่และปราสาทผึ้ง 2 หลัง กับวันเทศกาลสงกรานต์ พิธีสรงน้ำพระใหญ่ มักจัดหลังวันมหาสงกรานต์ 1 สัปดาห์

         วัดสามัคคีอุปถัมป์ (วัดภูกระแต) เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่ชาวอำเภอเมืองบึงกาฬ ให้ความนับถือศรัทธา ตั้งอยู่บ้านจักรทิพย์สามัคคี หมู่ที่ 13 ตำบลวิศิษฐ์ ติดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๒ ถนนหนองคาย – บึงกาฬ ห่างจากอำเภอเมืองบึงกาฬ 1.5 กิโลเมตร

          ปูชนียสถานที่สำคัญ วัดโพธาราม (วัดหนองพ่อพระใหญ่ บ้านท่าไคร้) ศาลเจ้าแม่สองนาง (ตรงข้าม โรงพยาบาลบึงกาฬ) และวัดสามัคคีอุปถัมป์ (วัดภูกระแต)