Get Adobe Flash player

อำเภอบึงโขงหลง

 

 

 

1. ความเป็นมาของการจัดตั้งอำเภอบึงโขงหลง

         ปี2524 สภาตำบลโพธิ์หมากแข้ง ได้ร่วมกับสภาตำบลดงบังและสภาตำบลบ้านต้อง อำเภอเซกา โดยความเห็นชอบของที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ขอจัดตั้งกิ่งอำเภอที่บ้านโนนสว่างหรือบ้านดอนกลางตำบลโพธิ์หมากแข้งโดยใช้ชื่อว่า "กิ่งอำเภอบึงโขงหลง" ตามชื่อ “บึงโขงหลง” ซึ่งเป็นบึงขนาดใหญ่ ที่มีความผูกพันกับวิถีชีวิตของราษฎรตำบลโพธิ์หมากแข้งและตำบลใกล้เคียงมาเป็นเวลานาน และอยู่ในบริเวณที่ตั้งกิ่งอำเภอ แต่จังหวัดหนองคายได้ส่งเรื่องกลับให้อำเภอเซกาในขณะนั้นพิจารณาใหม่ ปี 2526 สภาตำบลบึงโขงหลงได้ร่วมกับสภาตำบลโพธิ์หมากแข้งและสภาตำบลดงบังอำเภอเซกา ขอจัดตั้ง“กิ่งอำเภอบึงโขงหลง”อีกครั้งหนึ่ง ณ ที่ตั้งอำเภอบึงโขงหลงในปัจจุบัน

         วันที่ 3 มกราคม 2529 กระทรวงมหาดไทยประกาศตั้ง “กิ่งอำเภอบึงโขงหลง” โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2529(ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 3 มกราคม 2529เรื่องแบ่งเขตการปกครองท้องที่อำเภอเซกาตั้งเป็นกิ่งอำเภอบึงโขงหลง)

         วันที่ 4พฤศจิกายน 2536 มีพระราชกฤษฎีการยกฐานะเป็น “อำเภอบึงโขงหลง”
(ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 110ตอน 179 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2536 ซึ่งมีผลถัดจากวันประกาศ)

          วันที่ 23 มีนาคม 2554 พระราชบัญญัติ ตั้งจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. 2554 ได้แยกการปกครองอำเภอบึงโขงหลง กับอีก 7 อำเภอ ของจังหวัดหนองคาย รวมตั้งขึ้นเป็นจังหวัดบึงกาฬ

2. ที่ตั้งและขนาด

          อำเภอบึงโขงหลง ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดบึงกาฬ อยู่ห่างจากจังหวัดบึงกาฬ 97 กิโลเมตร มีพื้นที่ 399.152 ตารางกิโลเมตร หรือ 249,470 ไร่

3. อาณาเขต

            ทิศเหนือ       ติดต่อกับตำบลบ้านต้อง อำเภอเซกา และตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้าจังหวัดบึงกาฬ

            ทิศใต้   ติดต่อกับอำเภอนาทม และตำบลหนองซน ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

            ทิศตะวันออก ติดต่อกับ สปป.ลาว   โดยมีแม่น้ำโขง   เป็นเส้นกั้นพรมแดน

            ทิศตะวันตก   ติดต่อกับอำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

4.การปกครอง   แบ่งการปกครองออกเป็น 4 ตำบล 56 หมู่บ้าน 2 เทศบาลตำบล 3 อบต.

- ตำบลบึงโขงหลง     17 หมู่บ้าน (อยู่ในเขต ทต.บึงโขงหลง 6 หมู่บ้าน /ทต.บึงงาม 11 หมู่บ้าน)

- ตำบลโพธิ์หมากแข้ง   15 หมู่บ้าน (อยู่ในเขตเทศบาล ต.บึงโขงหลง 5 หมู่บ้าน)

- ตำบลดงบัง         11 หมู่บ้าน

- ตำบลท่าดอกคำ      13 หมู่บ้าน

           

-2-

5. การคมนาคม

           ทางหลวงแผ่นดินติดต่อระหว่างอำเภอกับจังหวัดบึงกาฬโดยใช้ทางรถยนต์ได้ 2 ทาง คือ สายบึงกาฬ – พรเจริญ – หนองหิ้ง – เซกา – อำเภอบึงโขงหลง ระยะทาง 97 กิโลเมตร และสายบึงกาฬ ดงบัง – อำเภอบึงโขงหลง ระยะทาง   90 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง (รถยนต์ส่วนตัว)   สภาพลาดยางใช้การได้ดีและทางแยกเข้าที่ว่าการอำเภอ (ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร)

6. ประชากร    

           ณ กันยายน 2556 มีประชากรทั้งสิ้น 36,746 คน แยกเป็นชาย 18,571 คน หญิง 18,174 คนความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ยต่อพื้นที่ประมาณ 93 คน/ตารางกิโลเมตร

ตำบล

ชาย

หญิง

รวม

บ้าน

หมายเหตุ

บึงโขงหลง

5,381

5,283

10,664

3,101

 

โพธิ์หมากแข้ง

6,399

6,237

12,636

3,480

 

ดงบัง

3,202

3,172

6,374

2,017

 

ท่าดอกคำ

3,589

3,483

7,072

2,000

 

รวม

18,571

18,175

36,746

10,598

 

7. เศรษฐกิจ

         7.1ด้านการเกษตรมีพื้นที่ทั้งหมด 244,845 ไร่ พื้นที่การเกษตรทั้งหมด 144,690 ไร่ จำนวน 6,016 ครอบครัว พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ในลำดับแรก ได้แก่ ข้าวนาปี พื้นที่ปลูก 63,089 ไร่ 4,346 ครัวเรือน ผลผลิตเฉลี่ย 365 กก./ไร่/ปี ยางพารา 54,166 ไร่ 3,416 ครัวเรือน เปิดกรีดแล้ว 15,173 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 270 กก./ไร่ปี มันสำปะหลัง 9,903 ไร่ 889 ครัวเรือน ผลผลิตเฉลี่ย 2,815 กก./ไร่/ปี ข้าวนาปรัง 1,481 ไร่ 279 ครัวเรือน ผลผลิตเฉลี่ย 379 กก./ไร่/ปี ...

         การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลักและออกใบรับรองตามโครงการประกันรายได้เกษตรกร

                   - ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง            569     ราย

                   - ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี                 3,995   ราย

                   - การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา           4,156 ราย

         รายได้เฉลี่ยของประชากร

ลำดับ

ตำบล

รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี(บาท)

หมายเหตุ

1

2

3

4

โพธิ์หมากแข้ง

ท่าดอกคำ

ดงบัง

บึงโขงหลง

47,930

53,600

65,797

63,940

 
 

เฉลี่ยรายได้ต่อคนต่อปีของคนในพื้นที่

57,343

 

หมายเหตุ รายได้เฉลี่ยต่อคนในพื้นที่หนึ่ง ๆ เป็นรายได้รวมของทุกครัวเรือนในพื้นที่นั้นหารด้วยจำนวน
               คนทั้งหมดในพื้นที่

 

         7.2 ด้านปศุสัตว์ มีข้อมูลจำนวนสัตว์        

            - โค 3,200 ตัว       - ไก่พันธุ์พื้นเมือง 6,878 ตัว

            - กระบือ 1,800 ตัว    - ไก่พันธุ์ไข่ 8,756 ตัว

            - สุกร 3,246 ตัว      - สุนัข 1,642 ตัว

            - เป็ดเนื้อ 1,751 ตัว    - ห่าน 197 ตัว

         7.3 ด้านพาณิชย์

            - สถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิงขนาดเล็ก 8 แห่ง

       - ธนาคาร ๑ แห่ง คือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาอำเภอบึงโขงหลง

      - สหกรณ์ ๓ แห่ง ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรบึงโขงหลงจำกัด, สหกรณ์กองทุนสวนยางบึงโขงหลงจำกัด และ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโพธิ์หมากแข้ง

8. สภาพทางสังคม

         8.1 การศึกษา 1) โรงเรียนมัธยมศึกษา 2 แห่ง    2) โรงเรียนประถมศึกษา 12 แห่ง

                     3) โรงเรียนขยายโอกาส 6 แห่ง    4) ศูนย์เด็กเล็ก           25 แห่ง

                     5) โรงเรียนในสังกัด สำนักงานการศึกษาเอกชน 2 แห่ง

                     6) ระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 4แห่ง ประกอบด้วย ศูนย์การเรียนชุมชน 2 แห่ง และ แหล่งเรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 2 แห่ง

         8.2 การศาสนาและศิลปะวัฒนธรรม ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธร้อยละ 99 ศาสนาอื่นร้อยละ 1

              ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีที่สำคัญ ได้แก่ พิธีบายศรีสู่ขวัญหมอลำ ประเพณี 12 เดือน การแข่งขันเรือยาว และบุญบั้งไฟ เป็นต้น

          8.3 การสาธารณสุข

                  1) หน่วยให้บริการ ประกอบด้วย โรงพยาบาลขนาด 30 เตียง 1 แห่ง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 1 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล/หมู่บ้าน 4 แห่ง ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 3 แห่ง

                  2) จำนวนบุคลากรทางการแพทย์ 3 คน ทันตแพทย์ 1 คน เภสัชกร 2 คน พยาบาล 30 คน นักกายภาพบำบัด 1 คน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 15 คน เจ้าหน้าที่อื่นๆ 68 คน อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.)      916 คน

                  3) อัตราการใช้ส้วมราดน้ำ          100 %

                  4) หอกระจายข่าว 56 แห่ง ครอบคลุม 100 %

         8.4 การรักษาความสงบเรียบร้อย

     - สถานีตำรวจภูธรบึงโขงหลง กำลังพล 45 นาย ชั้นสัญญาบัตร 8 นาย ชั้นประทวน 37 นาย

- สถานีตำรวจภูธรเหล่าหลวง กำลังพล 29 นาย ชั้นสัญญาบัตร 4 นาย ชั้นประทวน 25 นาย

- กองร้อย อส.อ. ที่3 อ.บึงโขงหลง กำลังพล          24      นาย

- หมวด ตชด. ที่ 2444(บ้านท่าไร่)กำลังพล           23      นาย

-4-

9.ระบบบริการขั้นพื้นฐาน

9.1การคมนาคม ระหว่างอำเภอและจังหวัดรวมทั้งการคมนาคมภายในตำบลและหมู่บ้านดังนี้

- ทางหลวงแผ่นดินสายหนองคาย – นครพนม - ทางหลวงชนบท ถนนรพช. สายโพธิ์หมากแข้ง - บัวโคก

- ทางหลวงแผ่นดินสายเซกา – เหล่าหลวง - ทางหลวงชนบท ถนนรพช. สายบ้านเหล่าหลวง–ท่าสีไค

- ทางหลวงชนบท ถนนรพช. สายบ้านต้อง - โนนหนามแท่ง

- ทางหลวงชนบท ถนนรพช. สายบ้านต้อง - โนนจำปาทอง

     9.2 การโทรคมนาคมและการติดต่อสื่อสาร

- ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข 1 แห่ง

- ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขเอกชน 1 แห่ง

- ให้บริการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ 238 หมายเลข

- ให้บริการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์สาธารณะ 73 หมายเลข

- สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 1 แห่ง

     9.3 การสาธารณูปโภค

ระบบประปา

- สำนักงานประปาส่วนภูมิภาคบ้านแพง(สาขาบึงโขงหลง)1 แห่ง

- ประปาหมู่บ้าน 8 แห่ง

10. แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ๆ

- บึงโขงหลง เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเชิงนิเวศ เป็นแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่มีเนื้อที่ประมาณ8,064ไร่ เมื่อปี 2520พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริให้กรมชลประทาน พิจารณาโครงการเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อปี2523และประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง เมื่อปี2525 บึงโขงหลงได้ขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำระดับนานาชาติอันดับที่ 1,098ของโลก(Wetland of International Importance) ประกาศขึ้นทะเบียนปี2544ต่อมาเมื่อปี 2552 ได้รับการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงเนื้อที่ 11,318ไร่ 2งาน7 ตารางวา เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำ และพืชน้ำนานาชนิด เช่น นกกว่า 100ชนิดโดยเป็นนกอพยพกว่า 50 ชนิด และปลาประมาณ 80 ชนิดมีปลาที่หาดูยาก คือ ปลาบู่แคระ

         - หาดคำสมบูรณ์ (หาดบึงโขงหลง) อยู่ในเขตบ้านคำสมบูรณ์ หมู่ที่ 3ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ เป็นหาดทรายน้ำจืด ริมอ่างเก็บน้ำบึงโขงหลงที่มีทิวทัศน์สวยงาม มีร่มเงาของต้นไม้ บริเวณชายหาดที่ทำให้บรรยากาศสดชื่น เย็นสบาย สภาพอากาศที่บริสุทธิ์ น่าสัมผัส โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

         - อุทยานแห่งชาติภูลังกา ครอบคลุมพื้นที่อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม และอำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ   มีเนื้อที่ประมาณ 31,250 ไร่ หรือประมาณ 50 ตารางกิโลเมตร ลักษณะเป็นภูเขาทับซ้อนกัน 3 ลูก สลับด้วยเทือกเขาขนาดเล็กสลับซับซ้อน สภาพโดยทั่วไปเป็นป่าดงดิบ ป่าเบญจพรรณและป่าแดงที่สมบูรณ์ เป็นต้นกำเนิดของน้ำตก และลำธารใหญ่น้อยหลายสาย อดีตเคยเป็นสถานที่บำเพ็ญเพียรของพระเกจิอาจารย์หลายรูป เช่น หลวงปู่เสาร์ กันตสีโร หลวงปู่วัง จันทสาโร ปัจจุบันมีเจดีย์หลวงปู่เสาร์ เจดีย์หลวงปู่วัง และ เจดีย์พระธาตุภูลังกา

 

       - น้ำตกกินรี เป็นน้ำตกที่สวยงามแห่งหนึ่ง มีลานหินกว้างรองรับน้ำตกและเป็นที่นั่งพักผ่อน น้ำตกมี 2 ชั้น อยู่ในเขตบ้านนาสาร หมู่ที่ 12ตำบลโพธิ์หมากแข้ง

         - น้ำตกวิมานทิพย์ เป็นน้ำตกที่ตกจากหน้าผาสูงชัน เมื่อละอองน้ำกระทบแสงแดดทำให้เกิดสีสันสวยงาม อยู่ในเขตบ้านดงสว่าง หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์หมากแข้ง

         - ถ้ำฆ้อง เป็นถ้ำทรายที่เกิดจากการกัดเซาะของกระแสน้ำ มีลักษณะคล้ายฆ้องโบราณ ให้ความร่มรื่น และเป็นที่ประดิษฐานของพระประธานองค์ใหญ่ อยู่ในเขตบ้านนาอ่างหมู่ที่ 5ตำบลโพธิ์หมากแข้ง

         - ถ้ำดาบ เป็นถ้ำหินทรายที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับถ้ำฆ้อง ในอดีตเคยขุดพบดาบโบราณ ณ ถ้ำแห่งนี้ บริเวณรอบ ๆ มีลานหินกว้างสลับกับร่องหินลึกหลายแห่ง ภายในถ้ำมีความสวยงาม ร่มรื่น เป็นที่วิปัสสนากรรมฐานของพระภิกษุ

         - หาดเหล่าหลวง เป็นหาดทรายกลางแม่น้ำโขงอยู่ในเขตบ้านเหล่าหลวงหมู่ที่3ตำบลดงบัง

         - หาดมะปราง เป็นทรายหาดริมแม่น้ำโขงอยู่ในเขตบ้านเหล่าหมากผางหมู่ที่6 ตำบลท่าดอกคำ

11. สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

1) ผ้าสไบบ้านโนนสวาท หมู่ที่ 6  ตำบลดงบังนางบุญมี ศรีบุรมย์ (ระดับ 4 ดาว)

2) ทอผ้าขาวม้าสว่างพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลบึงโขงหลง นางศิวนาถ ฮาดดา (ระดับ 3 ดาว)