Get Adobe Flash player

อำเภอปากคาด

 

 

1. ความเป็นมาของการจัดตั้งอำเภอปากคาด

         อำเภอปากคาด เดิมเป็นเพียงหมู่บ้านเล็ก ๆ หมู่บ้านหนึ่งของ ตำบลโพนแพง ที่อยู่ในเขตการ ปกครองของ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ต่อมาได้มีราษฎรย้ายมาตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนหนาแน่นขึ้น จึงได้แยกออกตั้งเป็น ตำบลปากคาด

        วันที่ 1 ตุลาคม 2521 ได้ยกฐานะการปกครองจากตำบลปากคาด เป็น กิ่งอำเภอ ปากคาด ตาม พระราชกฤษฎีกาประกาศให้จัดตั้งกิ่งอำเภอ

        วันที่ 21 มีนาคม 2529 ได้ยกฐานะการปกครองจากกิ่งอำเภอปากคาด เป็น อำเภอปากคาดตามพระราชกฤษฎีกาให้จัดตั้งอำเภอ

        วันที่ 23 มีนาคม 2554 พระราชบัญญัติ ตั้งจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. 2554 ได้แยกการปกครองอำเภอปากคาด กับอีก 7 อำเภอ ของจังหวัดหนองคาย รวมตั้งขึ้นเป็นจังหวัดบึงกาฬ

2. ที่ตั้งและขนาด

          อำเภอปากคาด ตั้งอยู่ทิศตะวันตกของจังหวัดบึงกาฬ ตามถนนสายหนองคาย – นครพนม ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 ติดลำน้ำโขง มีพื้นที่ประมาณ 218.100 ตารางกิโลเมตร หรือ 136,312.50 ไร่ อยู่ห่างจากจังหวัดบึงกาฬ 45 กิโลเมตร

3. อาณาเขต

         ทิศเหนือ          ติดต่อกับ แม่น้ำโขง สปป.ลาว และอำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

         ทิศใต้            ติดต่อกับ อำเภอโซ่พิสัย และอำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย

         ทิศตะวันออก       ติดต่อกับ อำเภอเมืองบึงกาฬ และอำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

         ทิศตะวันตก        ติดต่อกับ แม่น้ำโขง และอำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย

4. การปกครอง   แบ่งการปกครองออกเป็น 6 ตำบล 64 หมู่บ้าน 1 เทศบาลตำบล 6 อบต.

         - ตำบลปากคาด           18 หมู่บ้าน       - ตำบลโนนศิลา     12 หมู่บ้าน

         - ตำบลหนองยอง          11 หมู่บ้าน       - ตำบลสมสนุก      8 หมู่บ้าน

         - ตำบลนากั้ง              7 หมู่บ้าน       - ตำบลนาดง        8 หมู่บ้าน

5. ประชากร    

           ณ กันยายน 2556 มีประชากรทั้งสิ้น 34,917 คน แยกเป็นชาย 17,617 คน หญิง 17,300 คน ความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ยต่อพื้นที่ประมาณ 160 คน/ตารางกิโลเมตร

         ประชากรอำเภอปากคาด ส่วนใหญ่เป็นคนที่อพยพมาจากถิ่นอื่นในภาคะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบอาชีพด้านการเกษตร เช่น ทานา ทาสวน ทาไร่ และเลี้ยงสัตว์ มีประเพณีวัฒนธรรม ที่สืบทอดกันมา ตั้งแต่บรรพบุรุษ ได้แก่ ประเพณีเข้าพรรษา ประเพณีออกพรรษา ประเพณีแข่งเรือยาว ประเพณีบุญบั้งไฟ เป็นต้น

6. การคมนาคม

     เส้นทางหลวงแผ่นดินติดต่อระหว่างอำเภอกับจังหวัดบึงกาฬโดยใช้ทางรถยนต์ คือทางหลวงแผ่นดิน สายบึงกาฬ-ปากคาด-หนองคาย หมายเลข 212 ซึ่งเป็นเส้นทางตรง บึงกาฬ-ปากคาด คือ ระยะทาง 45 กิโลเมตร

 

7. เศรษฐกิจ

         6.1 การค้าการพาณิชย์ ธนาคาร 3 แห่ง สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงขนาดใหญ่ 2 แห่ง

         6.2 การเกษตร ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีพื้นที่การเกษตรประมาณ 109,323 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสลับต่ำ และบางส่วนเป็นที่ดอนซึ่งเหมาะสาหรับทำการเกษตร

8. สภาพทางสังคม

          การศึกษา สถานศึกษา 21 แห่ง ประกอบด้วย ระดับประถมศึกษา 18 แห่ง ระดับมัธยมศึกษา 3 แห่ง และมีการศึกษานอกโรงเรียน 1 แห่ง

          การสาธารณสุข  สถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ : โรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียง 1 แห่ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 1 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 6 แห่ง

          สถานบริการสาธารณสุขเอกชน : คลินิก 2 แห่ง ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 4 แห่ง

          การรักษาความสงบเรียบร้อย มีสถานีตำรวจ 1 แห่ง และกองร้อยอาสารักษาดินแดน 1 แห่ง ดังนี้

         - สถานีตำรวจภูธรปากคาด

         - กองอาสารักษาดินแดนอำเภอปากคาด

9.ระบบบริการขั้นพื้นฐาน

        -สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค(สาขา) 1 แห่ง        -ประปาหมู่บ้าน            6 แห่ง

        -สำนักงานบริการโทรศัพท์           1 แห่ง        -ที่ทำการไปรษณีย์         1 แห่ง

        -สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค       1 แห่ง

10. สถานที่สำคัญ /แหล่งท่องเที่ยว /งานบุญประเพณีประจำปีของอำเภอ

         งานวันผลไม้ บั้งไฟประเพณี ของดีปากคาด จัดขึ้นในช่วงปลายเดือน พฤษภาคมของทุกปี

         งานประเพณีบุญแข่งเรือ จัดขึ้นในช่วง เดือน ตุลาคม ถึง พฤศจิกายน ของทุกปี

         งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จัดขึ้นในช่วง เทศกาลวันเข้าพรรษา ของทุกปี

         งานประเพณีออกพรรษา บูชาพญานาค จัดขึ้นในช่วงเทศกาลวันออกพรรษาของทุกปี (ขึ้น15ค่ำเดือน11)