Get Adobe Flash player

อำเภอบุ่งคล้า

1. ความเป็นมาของการตั้งอำเภอบุ่งคล้า

         อำเภอบุ่งคล้า มีบรรพบุรุษเป็นชาวไทย้อ ไทพวน ซึ่งมีถิ่นกำเนิดจากตำบลหนองเดิ่น อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ และบางส่วนอพยพมาจากบ้านเชียง บ้านทุ่งย่าง บ้านโดน เมืองพรวน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

         ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย แบ่งเขตท้องที่อำเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย ตั้งเป็นกิ่งอำเภอบุ่งคล้า เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๓๔ และได้มีพระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอบุ่งคล้า เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๙

          วันที่ 23 มีนาคม 2554 พระราชบัญญัติ ตั้งจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. 2554 ได้แยกการปกครองอำเภอบุ่งคล้า กับอีก 7 อำเภอ ของจังหวัดหนองคาย รวมตั้งขึ้นเป็นจังหวัดบึงกาฬ

2. ที่ตั้งและขนาด

          อำเภอบุ่งคล้า ตั้งอยู่ทิศตะวันออกของจังหวัดบึงกาฬ ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 ขนานกับแม่น้ำโขง (ระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร) มีพื้นที่ประมาณ 240.000 ตารางกิโลเมตร หรือ 150,000 ไร่ อยู่ห่างจากจังหวัดบึงกาฬประมาณ 44 กิโลเมตร

3. อาณาเขต

         ทิศเหนือ         ติดต่อกับ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   

         ทิศใต้           ติดต่อกับ อำเภอเซกา อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

         ทิศตะวันออก      ติดต่อกับ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

         ทิศตะวันตก       ติดต่อกับ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

4.การปกครอง   แบ่งการปกครองออกเป็น 3 ตำบล 25 หมู่บ้าน 3 อบต.

         - ตำบลบุ่งคล้า             9 หมู่บ้าน       

         - ตำบลหนองเดิ่น           7 หมู่บ้าน       

         - ตำบลโคกกว้าง           9 หมู่บ้าน       

5. ประชากร    

           ณ กันยายน 2556 มีประชากรทั้งสิ้น 13,499 คน แยกเป็นชาย 6,790 คน หญิง 6,709 คน ความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ยต่อพื้นที่ประมาณ 56 คน/ตารางกิโลเมตร

ตำบล

ชาย

หญิง

รวม

บ้าน

หมายเหตุ

บุ่งคล้า

2,495

2,537

5,032

1,373

 

หนองเดิ่น

1,871

1,840

3,711

1,026

 

โคกกว้าง

2,424

2,332

4,756

1,230

 

รวม

6,790

6,709

13,499

3,529

 

6. การคมนาคม จากจังหวัดบึงกาฬ

            เส้นทางติดต่อระหว่างอำเภอกับจังหวัดบึงกาฬโดยใช้ทางรถยนต์ บึงกาฬ – บุ่งคล้า ตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 (บึงกาฬ–นครพนม)

 

7. เศรษฐกิจ

         6.1 การค้าการพาณิชย์ ธนาคาร 1 แห่ง สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงขนาดเล็ก (ค้าปลีก) 2 แห่ง

         6.2 การเกษตร ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ปลูกยางพารา ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปาล์มน้ำมัน มะเขือเทศ มีพื้นที่ทำการเกษตรประมาณ 52,370 ไร่ ปลูกยางพารา 34,511 ไร่ ข้าว 15,694 ไร่ ถั่วเหลือง 1,206 ไร่ ปาล์มน้ำมัน 413 ไร่ ข้าวโพดหวาน 296 ไร่ มะเขือเทศ 250 ไร่

         6.3 ข้อมูลที่ดิน/เอกสารสิทธิ์

         1). น.ส.3 ก. 1,828   แปลง เนื้อที่ 13,571 ไร่ 2 งาน 83 ตารางวา

         2). น.ส.3       255  แปลง เนื้อที่ 3,186 ไร่ - งาน 59 ตารางวา

         3). นสล. (หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง) 83 แปลง เนื้อที่ 2,541 ไร่ 2 งาน 9 ตารางวา

8. สภาพทางสังคม

          การศึกษา สถานศึกษา 12 แห่ง ประกอบด้วย ระดับประถมศึกษา 10 แห่ง ระดับมัธยมศึกษา 1 แห่ง และโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 1 แห่ง และมีห้องสมุดประจำอำเภอ 1 แห่ง

          การสาธารณสุข  สถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ : โรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียง 1 แห่ง (บุคลากร แพทย์ 3 คน ทันตแพทย์ 1 คน เภสัชกร 2 คน พยาบาล 17 คน และอื่นๆ 38 คน) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 1 แห่ง (บุคลากร 2 คน) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 3 แห่ง (บุคลากร 16)

          การศาสนา ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 91.73 มีวัด 27 แห่ง นับถือศาสนาคริสต์ ร้อยละ 8.27 มีโบสถ์คริสต์ 2 แห่ง

          ประเพณีและวัฒนธรรม ประเพณีสงกรานต์หาดสีดา ช่วงเวลาจัดงาน ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๖ เมษายน ของทุกปี ประเพณีแข่งเรือยาวประจำปี ช่วงเวลาจัดงาน ประมาณต้นเดือนตุลาคม ของทุกปี ประเพณีลอยกระทง ช่วงเวลาจัดงาน ประมาณเดือนพฤศจิกายน ของทุกปี

          การรักษาความสงบเรียบร้อย มีสถานีตำรวจ 1 แห่ง กองร้อยอาสารักษาดินแดน 1 แห่ง และหน่วยทหาร 1 แห่ง ดังนี้

          - สถานีตำรวจภูธรบุ่งคล้า

          - กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอบุ่งคล้า

          - กองร้อยทหารพรานที่ 2109

9.ระบบบริการขั้นพื้นฐาน

          -แหล่งน้ำและการชลประทาน แหล่งน้ำตามธรรมชาติที่สำคัญ ได้แก่ แม่น้ำโขง, ห้วยสหาย, ห้วยขามเปี้ย, และแหล่งน้ำอื่นๆ อาทิ อ่างเก็บน้ำห้วยสหาย อ่างเก็บน้ำห้วยขามเปี้ย อ่างเก็บน้ำห้วยชัน

10. สถานที่สำคัญ /แหล่งท่องเที่ยว

         1) น้ำตกถ้ำฝุ่น อยู่ในเขตพื้นที่บ้านภูสวาท หมู่ที่ 6 ตำบลหนองเดิ่น

         2) หาดสีดา อยู่ในเขตพื้นที่บ้านหนองเดิ่นท่า หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเดิ่น

         3) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 3 ตำบล คือตำบลบุ่งคล้า ตำบลหนองเดิ่น และตำบลโคกกว้าง สำนักงานเขตฯ อยู่ในพื้นที่บ้านขามเปี้ย หมู่ที่ 7 ตำบลบุ่งคล้า ซึ่งเป็นหมู่บ้าน Home Stay

         4) จุดผ่อนปรนบ้านบุ่งคล้า – เมืองปากกระดิ่ง อยู่ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 1, 3 ตำบลบุ่งคล้า  เปิดให้บริการทุกวันอังคารและวันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 -16.30 น.