Get Adobe Flash player
สร้างวินัย สร้างบึงกาฬ...

การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ จังหวัดบึงกาฬ

 

ผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ จังหวัดบึงกาฬ 2/2562

 1.  รายงานผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์จังหวัดบึงกาฬ  ครั้งที่ 2/2562 [ดาวน์โหลดรายงานฯ]

2.  แบบรายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ (แบบ คกก.มท.03) [XLS]

ผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ จังหวัดบึงกาฬ 1/2561

 

1.  รายงานผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์จังหวัดบึงกาฬ  ครั้งที่ 1/2561 [ดาวน์โหลดรายงานฯ]

2.  แบบรายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ (แบบ คกก.มท.03[XLS]

ผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ จังหวัดบึงกาฬ 2/2560

 

1.  รายงานผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์จังหวัดบึงกาฬ  ครั้งที่ 2/2560 [ดาวน์โหลดรายงานฯ]

2.  แบบรายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ (แบบ คกก.มท.03[XLS]

 
*** หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย *** 

          >> เรือง การจัดส่งข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาทขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

                    >หนังสือแจ้งฯ คลิกที่นี่

                    >สิ่งที่ส่งมาด้วย คลิกที่นี่

          >> เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 การจัดหาที่หน่วยงานสามารถดำเนินการได้เอง (มูลค่าไม่เกิน 100,000 บาท) โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ กำหนดให้ใช้หลักเกณฑ์นี้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

                > หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติฯ คลิกที่นี่

                > รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 6/2559 คลิกที่นี่

 ประชาสัมพันธ์

ผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560       

1.  รายงานผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์จังหวัดบึงกาฬ  ครั้งที่ 1/2560 [ดาวน์โหลดรายงานฯ]

2.  แบบรายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ (แบบ คกก.มท.03[XLS]

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559  [ หนังสือแจ้ง

   [ผลการพิจารณาโครงการ จำนวน 6 หน้า (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)] [แบบรายงานผลการจัดหาฯ คกก.มท.03 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)]

   - รายงานการประชุม คณะกรรมการจัดหาฯ ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 [ดาวน์โหลดรายงานฯ 

            -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559  [ หนังสือแจ้ง

   [ผลการพิจารณาโครงการ จำนวน 15 หน้า (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)] [แบบรายงานผลการจัดหาฯ คกก.มท.03 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)]

   - รายงานการประชุม คณะกรรมการจัดหาฯ ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 [ดาวน์โหลดรายงานฯ  

            -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   - รายงานการประชุม คณะกรรมการจัดหาฯ ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559

   - ผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 [หนังสือแจ้ง]

      [ผลการพิจารณาโครงการ จำนวน 8 หน้า] [แบบรายงานผลการจัดหาฯ คกก.มท.03]

    - รายงานการประชุม คณะกรรมการจัดหาฯ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559

    - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0210.5/ว0786 เรื่อง แนวทางการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

    - ผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ครั้งที่ 1/2559 [หนังสือแจ้งอำเภอ]

 [ผลการพิจารณาโครงการ จำนวน 17 หน้า] [แบบรายงานผลการจัดหาฯ คกก.มท.03]

   -  รายงานการประชุม คณะกรรมการจัดหาฯ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559

   - กำหนดการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2559 ในวันพุธที่ 3 มกราคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมทองพูล สิริกาโม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ  และขอเชิญหน่วยงานที่แจ้งประสงค์จะจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เข้าร่วมชี้แจง ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว  

   - รายงานการประชุม คณะกรรมการจัดหาฯ ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 

   - มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 1/2558 การขอความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ในจังหวัดบึงกาฬ 

   - รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 58

   - มท. แจ้งแนวทางการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย 

   - มติคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 2/2555

   - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ปี พ.ศ.2554

 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

หน่วยงานที่มีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จะต้องจัดทำแบบรายงานการจัดหาฯ (ไม่เกิน 5 ล้าน/เกิน 5 ล้าน) และแบบรายงานสรุปโครงการเพิ่อพิจารณาความเหมาะสมฯ (แบบ คกก.มท.01) ให้คณะกรรมการพิจารณาฯ

   - แบบรายงานการจัดหาฯ มูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท  คลิกที่นี่

   - แบบรายงานการจัดหาฯ มูลค่าเกิน 5 ล้านบาท  ตัวอย่างคลิกที่นี่

   - แบบรายงานสรุปโครงการเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของคุณลักษณะเฉพาะและราคา (แบบ คกก.มท.01) คลืกที่นี่ [XLS]   [ตัวอย่าง]

หน่วยงานที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ เมื่อดำเนินการจัดซื้อเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งแบบรายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ (แบบ คกก.มท.03) ให้จังหวัดทราบโดยด่วน

   - แบบรายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ (แบบ คกก.มท.03) คลืกที่นี่ [XLS

 


ผู้ประสานงาน  : นายสมพงษ์ ก่ำเสริฐ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

         โทร. 0 4249 2451 อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.