Get Adobe Flash player

 

ผังแสดงโครงสร้างส่วนราชการในจังหวัดบึงกาฬ
         
    ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ    
         
     รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ
   
         
ส่วนราชการส่วนกลาง   ส่วนราชการส่วนภูมิภาค   ส่วนราชการส่วนท้องถิ่น
38 หน่วยงาน   ประจำจังหวัด 33 หน่วยงาน   60 หน่วยงาน
         
สังกัดกระทรวงมหาดไทย   สังกัดกระทรวงมหาดไทย   1.องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
-   1.สำนักงานจังหวัด   2.เทศบาลตำบลบึงกาฬ
สังกัดกระทรวงกลาโหม   2.ที่ทำการปกครองจังหวัด   3.เทศบาลตำบลวิศิษฐ์
1.ที่ทำการสัสดีจังหวัด   3.สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด   4.เทศบาลตำบลหอคำ
สังกัดกระทรวงการคลัง   4.สำนักงานที่ดินจังหวัด   5.เทศบาลตำบลบึงงาม
2.ด่านศุลกากรบึงกาฬ   5.สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ.บก.   6.เทศบาลตำบลไคสี
3.สำนักงานสรรพากรพื้นที่บึงกาฬ   6.สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด   7.เทศบาลตำบลโคกก่อง
4.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ   7.สำนักงานป้องกันและบรรเทา   8.เทศบาลตำบลพรเจริญ
5.สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ   สาธารณภัยจังหวัด   9.เทศบาลตำบลดอนหญ้านาง
สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา   สังกัดกระทรวงการคลัง   10.เทศบาลตำบลศรีสำราญ
6.ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จ.บก.   8.สำนักงานคลังจังหวัด   11.เทศบาลตำบลโซ่พิสัย
สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคม   12.เทศบาลตำบลท่าสะอาด
7.โครงการชลประทานบึงกาฬ   และความมั่นคงของมนุษย์   13.เทศบาลตำบลศรีพนา
8.สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด   9.สำนักงานพัฒนาสังคมและความ   14.เทศบาลตำบลซาง
9.สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ   มั่นคงของมนุษย์จังหวัด   15.เทศบาลตำบลปากคาด
สังกัดกระทรวงคมนาคม   สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   16.เทศบาลตำบลบึงโขงหลง
10.แขวงการทางบึงกาฬ   10.สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด   17.เทศบาลตำบลบึงงาม
11.สนง.ทางหลวงชนบทจังหวัด   11.สำนักงานเกษตรจังหวัด   18.เทศบาลตำบลศรีวิไล
สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ   12.สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด   19. องค์การบริหารส่วนตำบล เขต อ.เมือง
และสิ่งแวดล้อม   13.สำนักงานประมงจังหวัด      (7 แห่ง)
12.ศูนย์ประสานงานป่าไม้บึงกาฬ   14.สำนักงานสหกรณ์จังหวัด   20. องค์การบริหารส่วนตำบล เขต อ.พรเจริญ
13.สถานีเพาะชำกล้าไม้บึงกาฬ   15.สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด      (4 แห่ง)
14.เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าภูวัว   สังกัดกระทรวงคมนาคม   21. องค์การบริหารส่วนตำบล เขต อ.โซ่พิสัย
15.เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง   16.สำนักงานขนส่งจังหวัด      (7 แห่ง)
16.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นค.4 (เซกา)   สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ   22. องค์การบริหารส่วนตำบล เขต อ.เซกา
17.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นค.5 (พรเจริญ)   และสิ่งแวดล้อม        (8 แห่ง)
18.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นค.6 (บึงกาฬ)   17.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ   23. องค์การบริหารส่วนตำบล เขต อ.ปากคาด
19.สถานีควบคุมไฟป่าภูวัว-ภูสิงห์   และสิ่งแวดล้อมจังหวัด        (6 แห่ง)
20.โครงการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ป่า ภาคตะวันออก   สังกัดกระทรวงเทคโนโลยี   24. องค์การบริหารส่วนตำบล เขต อ.บึงโขงหลง
เฉียงเหนือตอนบน   สารสนเทศและการสื่อสาร        (3 แห่ง)
21.ด่านป่าไม้บึงกาฬ   18.สำนักงานสถิติจังหวัด   25. องค์การบริหารส่วนตำบล เขต อ.ศรีวิไล
สังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ   สังกัดกระทรวงพาณิชย์        (4 แห่ง)
และการสื่อสาร   19.สำนักงานพาณิชย์จังหวัด   26. องค์การบริหารส่วนตำบล เขต อ.บุ่งคล้า
-   สังกัดกระทรวงยุติธรรม        (3 แห่ง)
สังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความ   20.เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ    
มั่นคงของมนุษย์   21.สนง.คุมประพฤติจังหวัด    
22.บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด   22.สนง.บังคับคดีจังหวัด    
23.ศุนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 76 จ.บก.   สังกัดกระทรวงแรงงาน    
สังกัดกระทรวงพาณิชย์   23.สำนักงานแรงงานจังหวัด    
24.สนง.การค้าภายในจังหวัด   24.สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานฯ    
25.สนง.พัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด   25.สำนักงานประกันสังคมจังหวัด    
สังกัดกระทรวงยุติธรรม   26.สำนักงานจัดหางานจังหวัด    
26.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กจังหวัด   สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม    
สังกัดกระทรวงแรงงาน   27.สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด    
27.ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด   สังกัดกระทรวงสาธารณสุข    
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ   28.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด    
28.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บก.   สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม    
29.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด   29.สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด    
30.สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ   สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี    
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด   30.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด    
31.สนง.ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู   สังกัดสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ    
และบุคลากรทางการศึกษาจังหวัด (สก.สค.)   31.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด    
32.วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ   สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา    
33.วิทยาลัยการอาชีพเซกา   32.สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด    
34.มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี วิทยาเขตบก.   สังกัดกระทรวงพลังงาน    
35.สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต21   33.สนง.พลังงานจังหวัด    
(จ.หนองคาย)        
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข   ส่วนราชการส่วนภูมิภาคประจำอำเภอ    
36.โรงพยาบาลบึงกาฬ   1.อำเภอเมืองบึงกาฬ   5.อำเภอโซ่พิสัย
สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี   2.อำเภอเซกา   6.อำเภอบึงโขงหลง
37. กอ.รมน.จว.บก.   3.อำเภอพรเจริญ   7.อำเภอศรีวิไล
38.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ   4.อำเภอปากคาด   8.อำเภอบุ่งคล้า
         
    หน่วยงานในกำกับดูแล    
    ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2   หน่วยงาน
    1.บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดบึงกาฬ
    2.บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด   ที่ทำการไปรษณีย์บึงกาฬ
    รัฐวิสาหกิจ   8 หน่วยงาน    
    1.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร    
    2.ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)    
    3.ธนาคารออมสิน จังหวัด    
    4.สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบึงกาฬ    
    5.สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคบึงกาฬ    
    6.บริษัทขนส่งจำกัด สถานีเดินรถบึงกาฬ    
    7.สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดบึงกาฬ
    8.สถานีไฟฟ้าแรงสูงบึงกาฬ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
         
    หน่วยงานพิเศษ   14 หน่วยงาน    
    ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง
    สังกัดสำนักงานอัยการสูงสุด    
    1.สำนักงานอัยการจังหวัดบึงกาฬ    
    2.สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ
    สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ    
    3.กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ    
    4.สนง.ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบึงกาฬ    
    5.กองบังคับการตำรวจน้ำบึงกาฬ    
    6.กองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่244 บก.    
    7.หน่วยสันติบาลบึงกาฬ    
    8.หน่วยตำรวจทางหลวงบึงกาฬ    
    9.กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ.
    หน่วยงานอิสระ    
    สังกัดคณะกรรมการการเลือกตั้ง    
    10.สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบึงกาฬ
    11.ศาลจังหวัดบึงกาฬ    
    12.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ    
    13.สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดบึงกาฬ    
    14.สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ