Get Adobe Flash player

ข่าววันที่ 11 ก.ค. 57

 

จังหวัดบึงกาฬ จัดงาน “มหกรรมคืนความสุขให้ประชาชนจังหวัดบึงกาฬ”

         มีความหลากหลายของกิจกรรมส่งมอบความสุขและให้บริการประชาชน ณ โรงเรียนบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ มีผู้ร่วมกิจกรรม ตลอดงาน กว่า 3,000 คน ประกอบด้วยกิจกรรม

- เวทีเสวนาสร้างความสุขอย่างยั่งยืนระดับจังหวัด ค้นหาความต้องการและข้อเสนอในการปฏิรูประบบบริหารประเทศของชาวบึงกาฬ

- การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ตรวจรักษาฟรี

- การจัดจำหน่ายสินค้าราคาถูก ธงฟ้า และ โอทอป

- การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ

- การให้คำปรึกษาด้านการเกษตร การสหกรณ์ การทะเบียน และอื่นๆ

- การแจกจ่ายพันธุ์กล้าไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว

- กิจกรรมสันทนาการสัมพันธ์ ด้านดนตรี กีฬา ปฏิบัติธรรมวิถีพุทธเพื่อความสมานฉันท์ และมหรสพ ในภาคค่ำ  

        

 

11 กค.57 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมสำราญรมย์ ร.ร.บึงกาฬ

         : นายชโลธร ผาโคตร ผวจ.บก. เปิดเวทีเสวนาสร้างความสุขอย่างยั่งยืนจังหวัดบึงกาฬ เพื่อค้นหาความต้องการแท้จริงของประชาชนและแนวทางการปฏิรูประบบบริหารประเทศ มีกลุ่มเป้าหมายหลัก 6 กลุ่ม เข้าร่วมเวทีเสวนาฯ จำนวน 385 คน

 

   

 

11 กค.57 เวลา 12.00 น. ณ บริเวณริมแม่น้ำโขง

         : นายชโลธร ผาโคตร ผวจ.บก. นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน พร้อมบุคลากรในสังกัด นักเรียน นักศึกษา ประชาชนกลุ่มพลังมวลชน และแกนนำที่มีอิทธิพลทางความคิดของประชาชนจังหวัดบึงกาฬ ร่วมเดินรณรงค์ปลูกจิตสำนึกสร้างความสมานฉันท์และเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เส้นทางเดินรณรงค์ในเขตเทศบาลตำบลบึงกาฬ เข้าสู่บริเวณงานมหกรรมคืนความสุขให้ประชาชนจังหวัดบึงกาฬ มีผู้ร่วมเดินในขบวน 2,500 คน

 

     

 

11 กค.57 เวลา 13.00 น. ณ โดมราชป้องขันธ์ ร.ร.บึงกาฬ

         : พลตรี ไชยพร รัตแพทย์ รองแม่ทัพน้อยที่ 2 / หัวหน้าคณะทำงาน ศปป.กอ.รมน.ภาค 2 เป็นประธานร่วมกับ ผวจ.บก. / เปิดงาน “มหกรรมคืนความสุขให้ประชาชนจังหวัดบึงกาฬ”

-หน.คณะทำงาน ศปป.กอ.รมน.ภาค 2 ได้พบปะพูดคุยกับผู้มาร่วมงานฯ ชี้แจงเหตุผลการเข้ามาบริหารประเทศของ คสช. การดำเนินการในระยะการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป และข้อเสนอของประชาชน ในการปฏิรูประบบบริหารประเทศในระยะต่อไป

-ร่วมร้องเพลง “คืนความสุขให้ประชาชน” และ “รักกันไว้เถิด”

-รับฟัง การรายงานผลการเสวนาสร้างความสุขอย่างยั่งยืนจังหวัดบึงกาฬ เกี่ยวกับความต้องการและข้อเสนอในการปฏิรูปประเทศ 11 ประเด็น

-การแสดงดนตรี ต่อเนื่องจนถึงเวลา 18.00 น.

 

     

 

11 กค.57 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมสำราญรมย์ ร.ร.บึงกาฬ

         : พลตรี ไชยพร รัตแพทย์ รองแม่ทัพน้อยที่ 2 / หัวหน้าคณะทำงาน ศปป.กอ.รมน.ภาค 2 เป็นประธานร่วมกับ ผวจ.บก. ในพิธีมอบโฉนดที่ดิน ตามโครงการ “มอบโฉนดที่ดินสู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียงเทิดพระเกียรติพ่อหลวง” เป็นการสร้างโอกาสให้เจ้าของที่ดิน มีความมั่นคงในชีวิตและสังคม สามารถสร้างรายได้เพิ่มผลผลิต ยกระดับคุณภาพชีวิตและครอบครัว มีผู้เข้ารับโฉนดที่ดินจำนวน 300 ราย

 

   

 

11 กค. 57 เวลา 15.00 น. ณ สนามกีฬาโรงเรียนบึงกาฬ

         : นายชโลธร ผาโคตร ผวจ.บก. เปิดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน พร้อมบุคลากรภาครัฐและเอกชน และผู้แทน กกล.รส.จว.บก. เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬา สร้างความสนุกสนาม สามัคคีปรองดอง ระหว่างองค์กร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 300 คน

และกิจกรรมมหรสพในภาคค่ำ จัดฉายหนังกลางแปลง เรื่องพระนเรศวร ภาค 3 และภาค 4 นับแต่เวลา 18.30 น.

 

   

 

11 กค.57 เวลา 18.30 น. ณ วัดสามัคคีอุปถัมภ์

         : นายชโลธร ผาโคตร ผวจ.บก. ประธานฝ่ายฆราวาส ในกิจกรรมปรองดองสมานฉันท์โดยวิถีพุทธ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาปี 2557 เข้าวัดปฏิบัติธรรม ทำวัตรเย็น มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 200 คน

ทั้งนี้ จ.บก.ได้กำหนดกิจกรรมปรองดองสมานฉันท์โดยวิถีพุทธในช่วงเทศกาลเข้าพรรณา นำคณะข้าราชการและภาคเอกชน ประชาชน เข้าวัดปฏิบัติธรรม ทำวัตรเย็น ทุกวันพระใหญ่ หมุนเวียนผลัดเปลี่ยนเข้าวัดในพื้นที่จังหวัด ทุกวันพระใหญ่ ตลอดช่วงเข้าพรรษา ปี 2557

 

     

 

 

ข่าววันที่ 23 ก.ค. 57

 

วันที่ 23 กรกฎาคม เวลา 06.00 น. ณ เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ นายชโลธร ผาโคตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานปฏิบัติการสนธิกำลังสามฝ่าย ประกอบด้วย นายสุรสันติ์ เพชรสุวรรณรังษี ปลัดจังหวัด หัวหน้าคณะฝ่ายปกครอง/พลเรือน พ.ต.อ.ชวิศ ศรีจันทร์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด หัวหน้าคณะฝ่ายตำรวจ และร้อยเอก    ชัยพร เขื่อนพงศ์ ผบร้อย.ฉก.(รส.)1332 หัวหน้าคณะฝ่ายทหาร ทำการปิดล้อมตรวจค้นเรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ตามนโยบาย คสช. นักโทษชาย 300 คน นักโทษหญิง 129 คน ไม่พบการกระทำผิดในเรือนจำ แต่อย่างใด

 

  

     เวลา 10.00 น. ณ ทรายเงินรีสอร์ท อำเภอเมืองบึงกาฬ นายชโลธร ผาโคตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานเปิด/มอบนโยบายการจัดอบรม “โครงการเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดบึงกาฬ” เพื่อให้บุคลากรของ ศพส.จ. ผู้ปฏิบัติงานประจำพื้นที่รับทราบระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 150 คน

  


 

ข่าววันที่ 22 ก.ค. 57

 

 

     วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 เวลา 07.00 น. ณ วัดบุพราชสโมสร (วัดกลาง) อำเภอเมืองบึงกาฬ นายชโลธร ผาโคตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานการจัดงานมหกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ จังหวัดบึงกาฬ กิจกรรม “ทำบุญ ตักบาตร ฟังธรรม” โดยมีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน และประชาชนชาวบึงกาฬ เข้าร่วมกิจกรรม 300 คน

 

 

 

 

 

     เวลา 10.00 น. ณ ร้อย ตชด.ที่ 244 นายชโลธร ผาโคตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ บูรณาการร่วม ฝ่ายทหาร ฝ่ายตำรวจ และ ฝ่ายปกครอง แถลงข่าวการตรวจยึด/จับกุม นายธวัชชัย อัศวกิจธนานนท์ พร้อมของกลาง กัญชาอัดแท่ง 654 แท่ง น้ำหนัก 654 กิโลกรัม พร้อมรถกระบะตอนเดียวยี่ห้อนิสสัน และโทรศัพท์เคลื่อนที่ 1 เครื่อง จับกุม/ตรวจยึดเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 เวลาประมาณ 01.00 น. ณ บ้านหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ

 

 

 

    เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ นายชโลธร ผาโคตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาสภาท้องถิ่น เพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่ง คสช. ที่ 85/2557 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ซึ่งครบวาระและจะครบวาระในปี 2557 – 2558 จำนวน 9 แห่ง และพิจารณาเรื่องการสรรหาสมาชิกสภาท้องถิ่นเทศบาลตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา (ซึ่งครบวาระก่อนประกาศ คสช. กกต. สั่งระงับการเลือกตั้ง เมื่อ 4 มิถุนายน 2557 เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศฯ)

 

 

       เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ นายชโลธร ผาโคตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบึงกาฬ ชี้แจง/มอบนโยบาย แนวทางดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมให้มีประสิทธิภาพ 

 

         - แต่งตั้ง อัยการจังหวัดบึงกาฬ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายจังหวัดบึงกาฬ และผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดบึงกาฬ เป็นที่ปรึกษาศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด เพื่อให้คำแนะนำ ช่วยเหลือด้านกฎหมาย

 

         - มอบหมายให้ รองผู้ว่าราชการจังหวัด กำกับดูแลการปฏิบัติงานของศูนย์

 

         - มอบหมายให้ หัวหน้าสำนักงานจังหวัด เป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ และรับผิดชอบส่วนรับเรื่องและส่วนวิเคราะห์ติดตามประสานงาน ส่งต่อ เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของประชาชน โดยตั้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ณ บริเวณส่วนหน้า ห้องโถงศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ (ชั้นล่าง) แทนที่ตั้งสำนักงาน กกท.จังหวัดบึงกาฬ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ปฏิบัติงานแก่ กกท.จังหวัดบึงกาฬ

 

         - มอบหมายให้ ปลัดจังหวัด เป็นหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว ในปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่มีความจำเป็นเร่งด่วน

 

         - มอบหมายให้ ท้องถิ่นจังหวัด เป็นหน่วยส่งเสริมและสงเคราะห์พลเมืองดี ในการจัดหากองทุนเพื่อสนับสนุน/บริหารภารกิจของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด

 

          - มอบหมายให้ ประชาสัมพันธ์จังหวัด เป็นหน่วยประชาสัมพันธ์ของศูนย์ฯ และจัดช่วงเวลาออกสื่อวิทยุ “ศูนย์ดำรงธรรมพบประชาชน” โดยกำหนดให้เป็นรายการที่ให้สาระความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน และประชาสัมพันธ์ผลดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด

 

          - ให้ส่วนราชการ/หน่วยงานของจังหวัดบึงกาฬ สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ฯ ทั้งด้านวัสดุ อุปกรณ์ และบุคลากร

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 20 คน

 

 

 

 

ข่าววันที่ 21 ก.ค. 57

      วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ นายชโลธร ผาโคตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานการประชุม บูรณาการร่วมระหว่าง ฝ่ายพลเรือน ฝ่ายทหาร (กกล.รส.จว.บก.) และฝ่ายตำรวจ จัดประชุมหารือกับผู้จัดการธนาคารทุกธนาคาร ทุกสาขาในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติการตรวจสอบธุรกรรมการเงินหรือการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของบุคคล หรือนิติบุคคล เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและตรวจสอบธุรกรรมการเงินและเส้นทางการเงินจังหวัดบึงกาฬ เท่าที่จำเป็นแก่การรักษาความมั่นคงของชาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยขอความร่วมมือ ธนาคาร ทุกธนาคาร ทุกสาขา ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ ด้านการตรวจสอบธุรกรรมการเงินหรือการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของบุคคล หรือนิติบุคคล ผู้เข้าร่วมประชุม 40 คน

 

      เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงกาฬ นายชโลธร ผาโคตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามและลดต้นทุนการผลิตช่วยเหลือชาวนา และโครงการรณรงค์และถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้อนทุนการผลิตข้าวเพื่อคืนความสุขให้ชาวนา ผลการประชุม/มอบนโยบายการปฏิบัติราชการ

      1 จังหวัดบึงกาฬกำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์การลดต้นทุนการผลิตข้าวเพื่อคืนความสุขให้ชาวนาในวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอเซกา ซึ่งเป็นอำเภอที่มีพื้นที่ทำนามากที่สุดในจังหวัดบึงกาฬ

      2 การตรวจเข้มปุ๋ยปลอม ควบคุมราคาปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ ค่าเช่านา การขึ้นทะเบียนรถนวดข้าว การระดมการจัดทำปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยพืชสดหมู่บ้านเป้าหมายนำร่อง 1-15 สิงหาคม 2557 ให้เห็นผลเป็นรูปธรรม

      3 การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58 ให้แล้วเสร็จภายใน 30 สิงหาคม 2557

ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม 20 คน

  

 

      เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ นายชโลธร ผาโคตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานรับฟังประชุมวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และประชุมต่อเนื่องมอบนโยบายการปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ 5 เรื่อง

         1 เรื่องเงินอุดหนุนของ อปท.

         2 เรื่องการดำเนินการสรรหาสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอเซกา

         3 เรื่องการซักซ้อมการให้บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จของศูนย์ One Stop Service

         4 เรื่องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และศูนย์อำนวยความเป็นธรรมอำเภอ

         5 เรื่องการจัดงานมหกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ จังหวัดบึงกาฬ กิจกรรม “ทำบุญ ตักบาตร ฟังธรรม” วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 เวลา 07.00 น. ณ วัดบุพราชสโมสร (วัดกลาง) อำเภอเมืองบึงกาฬ

ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม 20 คน