โครงการรวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

และ โครงการปลูกพะยูง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

วันที่ 1 มิถุนายน 2558  เวลา 09.00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงพระราชทาน ต้นกล้ามเหสักข์ – สักสยามินทร์ จำนวน 1,100 ต้นให้แก่จังหวัดบึงกาฬ นำมาปลูกในพื้นที่ศาลากลาง ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2558 โดยมีท่านธงชัย สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง ที่ปรึกษาประสานงานโครงการรวมใจภักดิ์ปลูกมเหสักข์ – สักสยามินทร์ สำนักพระราชวัง พร้อมด้วยนายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียนนักศึกษา กว่า 1,000 คนร่วมกันปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว เป็นการจัดกิจกรรมการปลูกต้นไม้ครั้งสำคัญในปีนี้อีกงานหนึ่ง ซึ่งถือเป็นปีมหามงคล อันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ดังนั้น เพื่อเป็นการถวายเป็นพระราชกุศล และเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชา ได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ภายใต้ชื่องาน “รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และโครงการปลูกต้นพะยูง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ” ถวายแด่ทั้งสองพระองค์ เพื่อสนองพระราชดำริ และที่สำคัญที่สุดจังหวัดบึงกาฬ ทุกหมู่เหล่าจะได้ร่วมแสดงความจงรักภักดี แด่ล้นเกล้าฯ ทั้งสองพระองค์ แสดงความกตัญญูกตเวที ต่อแผ่นดินจังหวัดบึงกาฬอีกทั้งยังเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ใช้เป็นสถานที่ศึกษาพันธุ์ไม้มีค่าหายาก เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สำหรับข้าราชการ พนักงาน ประชาชน ผู้มาติดต่อราชการ และผู้มาเยือน ซึ่งจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดี ของจังหวัดบึงกาฬต่อไป นอกจากนี้แล้วยังได้รับการสนับสนุนกล้าไม้พะยูง จากสถานีเพาะชำกล้าไม้บึงกาฬ จำนวน 5,350 ต้นเพื่อมอบให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬจำนวน 26 แห่ง เพื่อนำไปปลูกต่อไป