Get Adobe Flash player
สร้างวินัย สร้างบึงกาฬ...

อำเภอเมืองบึงกาฬ

ลำดับ
สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของนายอำเภอ
เอกสาร
วันที่ปรับปรุงล่าสุด
1
รายงานผลการปฏิบัติงานของอำเภอเมืองบึงกาฬ ประจำเดือน ตุลาคม 2559
 acrobat
01/11/2559
2
รายงานผลการปฏิบัติงานของอำเภอเมืองบึงกาฬ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559
acrobat 01/12/2559 
3
รายงานผลการปฏิบัติงานของอำเภอเมืองบึงกาฬ ประจำเดือน ธันวาคม 2559
acrobat 29/12/2559 

 

อำเภอพรเจริญ

ลำดับ
สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของนายอำเภอ
เอกสาร
วันที่ปรับปรุงล่าสุด
1
รายงานผลการปฏิบัติงานของอำเภอพรเจริญ ประจำเดือน ตุลาคม 2559
 acrobat
01/11/2559
2
รายงานผลการปฏิบัติงานของอำเภอพรเจริญ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559
acrobat  01/12/2559 
3
รายงานผลการปฏิบัติงานของอำเภอพรเจริญ ประจำเดือน ธันวาคม 2559
acrobat  29/12/2559 

อำเภอโซ่พิสัย

ลำดับ
สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของนายอำเภอ
เอกสาร
วันที่ปรับปรุงล่าสุด
1
รายงานผลการปฏิบัติงานของอำเภอโซ่พิสัย ประจำเดือน ตุลาคม 2559
acrobat
01/11/2559 
2
รายงานการปฏิบัติงานของอำเภอโซ่พิสัย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559
acrobat  01/12/2559 
3
รายงานการปฏิบัติงานของอำเภอโซ่พิสัย ประจำเดือน ธันวาคม 2559
 acrobat 29/12/2559 

อำเภอเซกา

ลำดับ
สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของนายอำเภอ
เอกสาร
วันที่ปรับปรุงล่าสุด
1
รายงานผลการปฏิบัติงานของอำเภอเซกา ประจำเดือน ตุลาคม 2559
acrobat
01/11/2559
2
รายงานผลการปฏิบัติงานของอำเภอเซกา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559
acrobat
01/12/2559
3
รายงานผลการปฏิบัติงานของอำเภอเซกา ประจำเดือน ธันวาคม 2559
acrobat 29/12/2559 

อำเภอปากคาด

ลำดับ
สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของนายอำเภอ
เอกสาร
วันที่ปรับปรุงล่าสุด
1
รายงานผลการปฏิบัติงานของอำเภอปากคาด ประจำเดือน ตุลาคม 2559
acrobat
01/11/2559
2
รายงานผลการปฏิบัติงานของอำเภอปากคาด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559
acrobat 01/12/2559 
3
รายงานผลการปฏิบัติงานของอำเภอปากคาด ประจำเดือน ธันวาคม 2559
acrobat 29/12/2559 

อำเภอบึงโขงหลง

ลำดับ
สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของนายอำเภอ
เอกสาร
วันที่ปรับปรุงล่าสุด
1
รายงานผลการปฏิบัติงานของอำเภอบึงโขงหลง ประจำเดือน ตุลาคม 2559
acrobat
01/11/2559
2
รายงานผลการปฏิบัติงานของอำเภอบึงโขงหลง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559
acrobat 01/12/2559 
3
รายงานผลการปฏิบัติงานของอำเภอบึงโขงหลง ประจำเดือน ธันวาคม 2559
acrobat  29/12/2559

อำเภอศรีวิไล

ลำดับ
สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของนายอำเภอ
เอกสาร
วันที่ปรับปรุงล่าสุด
1
รายงานผลการปฏิบัติงานของอำเภอศรีวิไล ประจำเดือน ตุลาคม 2559
acrobat
01/11/2559
2
รายงานผลการปฏิบัติงานของอำเภอศรีวิไล ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559
acrobat  01/12/2559
3
รายงานผลการปฏิบัติงานของอำเภอศรีวิไล ประจำเดือน ธันวาคม 2559
acrobat 29/12/2559

อำเภอบุ่งคล้า

ลำดับ
สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของนายอำเภอ
เอกสาร
วันที่ปรับปรุงล่าสุด
1
รายงานผลการปฏิบัติงานของอำเภอบุ่งคล้า ประจำเดือน ตุลาคม 2559
acrobat
01/11/2559
2
รายงานผลการปฏิบัติงานของอำเภอบุ่งคล้า ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559
acrobat  01/12/2559
3
รายงานผลการปฏิบัติงานของอำเภอบุ่งคล้า ประจำเดือน ธันวาคม 2559
acrobat 29/12/2559