Get Adobe Flash player

 

 ชื่อหน่วยงาน

ลิ้งค์

   สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ

click-1

  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ

click-1

  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ

click-1

  โรงพยาบาลบึงกาฬ

click-1

   สำนักงานคลังังหวัดบึงกาฬ

click-1

  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ

click-1

  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ

click-1
 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ click-1
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ click-1
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ click-1
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ click-1
 แขวงทางหลวงบึงกาฬ click-1

 

 

{/tabs}