Get Adobe Flash player
ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ

ลำดับ

ชื่อ – สกุล

วันที่ดำรงตำแหน่ง

1

นายสมพงศ์    อรุณโรจน์ปัญญา

(รกท.)

23 มีนาคม 2554        - 25 พฤษภาคม 2554

2

นายสมพงศ์    อรุณโรจน์ปัญญา

 

26 พฤษภาคม 2554    - 27 พฤศจิกายน 2554

3

นายพรศักดิ์     เจียรณัย

 

28 พฤศจิกายน 2554   - 8 ตุลาคม 2555

4

นายธงชัย        ลืออดุลย์

 

19 พฤศจิกายน 2555   - 20 มิถุนายน 2556

5

นายพงศธร สัจจชลพันธ์

 

21 มิถุนายน  2556 - 30 กันยายน 2556

6

นายชโลธร  ผาโคตร

governor chalothon

 

  1 ตุลาคม  2556 - 30 กันยายน  2557

7

นายพงษ์ศักดิ์  ปรีชาวิทย์
governor pongsak 59

 

  3 ตุลาคม  2557  - 30 กันยายน 2559

8

นายพิสุทธิ์  บุษยพรรณพงศ์

executive-pisut-61-1

 

 

1 ตุลาคม 2559 - 5 กรกฎาคม 2561

9

นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร

executive-list-nirut

 

 

6 กรกฎาคม 2561 - 30 กันยายน 2562

10

นายสนิท  ขาวสอาด

executive-list-sanit

 

1 ตุลาคม  2562 - ปัจจุบัน