Get Adobe Flash player


ภูมิลำเนา : กรุงเทพมหานคร

วัน เดือน ปีเกิด : 1 ธันวาคม 2497

ภริยา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรุณวรรณ  ผาโคตร

ประวัติการศึกษา

              - ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์)
             -
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครอง)
             -
นิติศาสตรบัณฑิต

ประวัติการอบรม/ดูงาน

               - หลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ (เสธ.ทอ.) รุ่นที่ 28
             - หลักสูตรโรงเรียนนายอำเภอ (นอ.) รุ่นที่ 28
             - หลักสูตรโรงเรียนนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 30
             - หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 51
             - หลักสูตรวิทยุสื่อสารเฉพาะกิจ (Trunked Radio) ประเทศสหรัฐอเมริกา

เครื่องราชอิสริยาภรณ์           

             -ประถมาภรณ์ช้างเผือก
          -มหาวชิรมงกุฎ

ประวัติการทำงาน    

                - ปี 2532-2533     นายอำเภอนาบอน  จังหวัดนครศรีธรรมราช              
             - ปี 2533-2536     หัวหน้าฝ่ายวิทยุสื่อสาร  กองสอบสวนและนิติการ  กรมการปกครอง              
             - ปี 2536-2538     หัวหน้าฝ่ายอำนวยการสื่อสาร  กองการสื่อสาร  กรมการปกครอง              
             - ปี 2538-2540     นายอำเภอหันคา  จังหวัดชัยนาท              
             - ปี 2540-2541     นายอำเภอแปลงยาว  จังหวัดฉะเชิงเทรา              
             - ปี 2541-2542     หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผน  วิทยาลัยการปกครอง  กรมการปกครอง
             - ปี 2542-2543     ผู้อำนวยการส่วนความมั่นคง  สำนักประสานงานมวลชน  กรมการปกครอง  
             - ปี 2543-2544     นายอำเภอกระทุ่มแบน  จังหวัดสมุทรสาคร
             - ปี 2544-2545     ผู้อำนวยการกองป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  กรมการปกครอง              
             - ปี 2545-2546     รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายอำนวยการศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย (ศตส.มท.)
             - ปี 2546-2549     ปลัดจังหวัดนครพนม              
             - ปี 2549-2552     รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม              
             - ปี 2552-2552     รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
             - ปี 2552-2553     รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี
             - ปี 2553-2555     รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
             - ปี 2555-2556     รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี

             - ปี2556-2557      ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ
 

 

Update : 1/10/2556