Get Adobe Flash player

ทำเนียบ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ

ลำดับ

ชื่อ – สกุล

วันที่ดำรงตำแหน่ง

1

นายสมพงศ์   อรุณโรจน์ปัญญา

 

     23 มีนาคม 2554     -    25 พฤษภาคม 2554

2

นายศุภชัย    เหลืองแสงทอง

 

      23 มีนาคม 2554     -    22 มกราคม 2555

3

นายเลอเกียรติ   แก้วศรีจันทร์

            

       9 มกราคม 2555     -    27 ตุลาคม 2556

4

พ.อ.อ.ปัญญา    สระทองอุ่น

 

        30 มกราคม 2555   -     4 มีนาคม 2555

5

นายเทวัญ    สรรค์นิกร

 

         5 มีนาคม 2555     -    30 กันยายน 2558

6

นายธวัชชัย     รักขนาม

 

         28 ตุลาคม 2556    -    30 กันยายน 2558

7

นายชัยธวัช     เนียมศิริ

 

           1 ตุลาคม 2558    -     9 ตุลาคม 2559

8

นายโสภณ      สุวรรณรัตน์

 

           1 ตุลาคม 2558    -    14 มีนาคม 2559

9

นายกรกต      ธำรงวงศ์สวัสดิ์

 

         10 ตุลาคม 2559    -    7 ตุลาคม 2561

10

นายสุรศักดิ์    เกษมสุวรรณ

 

           9 มกราคม 2560   -    30 กันยายน 2561

11

นายวรทัศน์    ธุลีจันทร์

  

            8 ตุลาคม 2561   -   3 ตุลาคม 2562

12

นายธวัชชัย   ศรีทอง

 

            8 ตุลาคม 2561   -   22 ธันวาคม 2562

13

นายกรกต    ธำรงวงค์สวัสดิ์

     

         23 ธันวาคม 2562   -   08 ตุลาคม 2563

14

นายนฤชา    โฆษาศิวิไลซ์

 

         23 ธันวาคม 2562   -   ปัจจุบัน

15

นายธาตรี    บุญมาก

 

      2 พฤศจิกายน 2563   -   ปัจจุบัน