Get Adobe Flash player
สร้างวินัย สร้างบึงกาฬ...

ทำเนียบ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ

ลำดับ

ชื่อ – สกุล

วันที่ดำรงตำแหน่ง

1

นายสมพงศ์     อรุณโรจน์ปัญญา

 

23 มีนาคม 2554     -    25 พฤษภาคม 2554

2

นายศุภชัย       เหลืองแสงทอง

 

23 มีนาคม 2554     -    22 มกราคม 2555

3

นายเลอเกียรติ   แก้วศรีจันทร์

 

9 มกราคม 2555     -    27 ตุลาคม 2556

4

พ.อ.อ.ปัญญา    สระทองอุ่น

 

30 มกราคม 2555   -     4 มีนาคม 2555

5

นายเทวัญ        สรรค์นิกร

 

 5 มีนาคม 2555     -    30 กันยายน 2558

6

นายธวัชชัย     รักขนาม

 

28 ตุลาคม 2556    -    30 กันยายน 2558

7

นายชัยธวัช     เนียมศิริ

 

  1 ตุลาคม 2558    -     9 ตุลาคม 2559

8

นายโสภณ      สุวรรณรัตน์

 

  1 ตุลาคม 2558    -    14 มีนาคม 2559

9

นายกรกต       ธำรงวงศ์สวัสดิ์

 

10 ตุลาคม 2559    -    7 ตุลาคม 2561

10

นายสุรศักดิ์    เกษมสุวรรณ

 

  9 มกราคม 2560   -    30 กันยายน 2561

11

นายวรทัศน์    ธุลีจันทร์

 

8 ตุลาคม 2561   -   ปัจจุบัน

12

นายธวัชชัย   ศรีทอง

 

8 ตุลาคม 2561   -   ปัจจุบัน