Get Adobe Flash player
สร้างวินัย สร้างบึงกาฬ...

ทำเนียบ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดบึงกาฬ

 

ลำดับ

ชื่อ – สกุล

วันที่ดำรงตำแหน่ง

1

นายไชยยงค์    พิทักษ์สฤษดิ์

รกท.

4 เมษายน 2554         - 11 กันยายน 2554

2

นายไชยยงค์    พิทักษ์สฤษดิ์

 

12 กันยายน 2554      - 3 มกราคม 2555

3

นายชัยธวัช     เนียมศิริ

 

4 มกราคม 2555         - 30 กันยายน 2558

4

นายชาญชัย    คงทัน

 

18 มกราคม 2559          - 22 กุมภาพันธ์ 2561

5

นายจำรัส  นาแฉล้ม

23 กุมภาพันธ์ 2561  - ปัจจุบัน