Get Adobe Flash player
สร้างวินัย สร้างบึงกาฬ...

 

BKpeople
นายจำรัส   นาแฉล้ม
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดบึงกาฬ
โทร. 0 4249 2448
สือสาร สป.มท. 49320
BKpeople
- ว่าง -
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์
และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
โทร. 0 4249 2451
สือสาร สป.มท. 49328
BKpeople
นายจิรวัตร์   มณีโชติ
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
โทร. 0 4249 2454
สือสาร สป.มท. 49324
BKpeople
นายชวมินทร์   ตรีเนตร
ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
โทร. 0 4249 2452
สือสาร สป.มท. 49330
BKpeople
นายวานิช   นาคเสน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ
โทร. 0 4249 2449
สือสาร สป.มท. 49321
BKpeople
นางสาวณปภัส   โถวรุ่งเรือง
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
โทร. 0 4249 2450
สือสาร สป.มท. 49325