Get Adobe Flash player
BKpeople
นายวานิช   นาคเสน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ
BKpeople
นายกฤติธี   โสคำ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
BKpeople
นางสาวปิ่นถทัย   สีใส
นิติกรปฏิบัติการ
BKpeople
นายนิคม   ศรมณี
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน (*ชร.เลย)
BKpeople
นายสมพงษ์   เจริญเกียรติ
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 
BKpeople
นางพัดชดา   วัชรชันย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
BKpeople
นางสาวเนตรสกาว   จันทองแท้
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
BKpeople
นางสาวสุดารัตน์   แสงสีอ่อน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
BKpeople
นางสาวจิราภรณ์   อินทะวัน
นักวิเทศสัมพันธ์
 BKpeople
นางสาวศรัญญา   คำพิพากษ์
พนักงานวิชาการเงินและบัญชี
BKpeople
นางสาวปฐมา   สุวรรณไตร
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
BKpeople
นางสาวจินัฏฐา   ในจิตร
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
BKpeople
นางสาวนิรมล   เคหะนันท์
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
BKpeople
นายรภัสกร   จันอ้วน
ผู้ช่วยนิติกร
BKpeople
นางสาวเกษสุดา   ก่องขัน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
BKpeople
นางสาวนลินี   ทองจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
BKpeople
นางสาวกันธมาศ   กาฬพันธ์
เจ้าหน้าที่สารบรรณ
BKpeople
นายธนวัชร์   ยุทธรรม
พนักงานขับรถ
BKpeople
นางจรรยา   ชาวเวียง
แม่บ้าน
กลุ่มงานอำนวยการ โทร. 0 4249 2449 โทรสาร. 0 4249 2449