Get Adobe Flash player
สร้างวินัย สร้างบึงกาฬ...

Chawanin

นายชวมินทร์   ตรีเนตร

ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด

 

นายโสภณ   กิตติพะวงษ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

Adisak 

นายอดิศักดิ์   ศตพันธ์พิพัฒน์

นิติกรปฎิบัติการ

 

นางสาวปิยะวรรณ   กลางเหลือง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 

นายพัฒนสิน   ตันศิริ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 Sommai

 นายสมหมาย   แก้วไชยะ

ผู้ช่วยนิติกร

 Phicha

นายพิชา   นาลงพรม

ผู้ช่วยนิติกร

 Rapatsaporn

นายรภัสภร   จันอ้วน

ผู้ช่วยนิติกร

Ritteechai 

นายฤทธิชัย   คำจันทร์

ผู้ช่วยนิติกร

 

 

นางสาวรัตนา   ชาวเวียง

เจ้าหน้าที่ สคบ.

 

นายจักรกฤษ   ส่าสงวน

เจ้าหน้าที่ สคบ.