Get Adobe Flash player
9.jpg
นายมาวิน ยศรุ่งเรืองวัฒนา
ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
10.jpg
นายโสภณ   กิตติพะวงษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
BKpeople
นางเฉลิมศรี บุญมาก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

12.jpg
นางสาวรัตนา ชาวเวียง
เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนคณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดบึงกาฬ

 11

นายอังคาร ไชยต้นเทือก
เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนคณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดบึงกาฬ 

พเมย2.jpg

นางสาวสุภาวณี วารีศรี
ผู้ช่วยนิติกร

จฑาพร2.jpg

นางสาวจุฑาพร ชนะดิษฐ์
ผู้ช่วยนิติกร

นายธนาวฒน2.jpg

นายธนาวัฒน์ บัวนาค
ผู้ช่วยนิติกร

พสทธ2.jpg

นายพิสิทธิ์ ศรีดาดิษฐ์
ผู้ช่วยนิติกร

กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด โทร. 0 4249 2500