Get Adobe Flash player

 

 

Untitled-1.jpg
นายสมหวัง อารีย์เอื้อ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดบึงกาฬ
โทร. 0 4249 2448

04-kan 04-kan 03-mavin

นางสาวชนากานต์   ธิติไชยวัฒน์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
โทร. 0 4249 2451

นางสาวชนากานต์   ธิติไชยวัฒน์
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
โทร. 0 4249 2454
นายมาวิน   ยศรุ่งเรือนวัฒนะ
ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
โทร. 0 4249 2452

vanich 05renu

นายวานิช  นาคเสน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ
โทร. 0 4249 2449

นางเรณู  เลิศอุดมโชค
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
โทร. 0 4249 2450